ITO Ticaret logo

Sözleşme ve tapuda yeni dönem

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni torba yasa; sözleşmeler, krediler, tapu işlemleri konusunda da yeni bir dönemi başlatıyor. Yasaya göre, KOBİ’lere taşınır mala rehin imkanı sağlanırken, borçların tapuya kaydı zorunlu hale getirildi.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 19 Mart 2018 Pazartesi
AA + -

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Torba yasa ile Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Gümrük Kanunu gibi birçok yasanın çeşitli maddelerinde değişiklik yapıldı. Yasa, sözleşmeler, krediler, tapu işlemleri, tescil konularında hükümler barındırıyor.

Yasaya göre, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacak. Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK’ya da bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak. SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak.

BİNA BELGELERİ

Yasaya göre yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeleri, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilecek. Gerekli teknik işlemler tapu ve kadastro idarelerince tamamlanacak.

Müellifi mimar tarafından hazırlanan proje, yetkili idarelerce maliklerin imzaları tamamlanıp Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce taranarak elektronik ortamda tapu müdürlüklerine gönderilecek.

Kanuna göre yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla ‘yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü’, yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırıldı. Yapı denetim kuruluşları öncelikle risk bazlı denetim yapacak.

BORÇLARIN TAPUYA TESCİLİ

Kanuna göre, borçlu ve kefiller ile alacaklı arasındaki kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeden, ilgilileri tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunmadan tapuya tescili sağlanacak.

Taraflarca açılan tüm borç ve kredilere karşılık teminat ipotek işlemleri, istek halinde, taraflarca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak. Burada ‘taraflar’ kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatifleri olarak belirtildi.

KOBİ’NİN TAŞINIR MALINA REHİN HAKKI

KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Rehin edilen taşınır varlığın her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek. Rehin kaldırma süreleri de artırıldı. Yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı 30, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı 15 gün içinde rehin kaydını sicilden terkin için başvuruda bulunacak.

e-belediye BİLGİ SİSTEMİ

Yeni torba kanun hükümlerine göre, belediyeler ‘e-belediye’ bilgi sistemini kullanacak, e-belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımıyla ilgili politikaları tespit etmeye ve bu sistemle ilgili merkezi hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına imkan sağlayacak altyapı oluşturulacak. Benzer sistemi kullanan belediyeler, verilerini, sistemi kullanmaya başladıktan itibaren bir yıl içinde e-belediye bilgi sistemine aktaracak. İçişleri Bakanlığı bu süreyi bir katına kadar artırabilecek.

GEÇİCİ DEPOLAMAYA AZAMİ BEDEL

Yeni torba yasa ile geçici depolama maliyetlerinin azaltılması ve dış ticaret erbabının rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor. Buna göre, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri; gümrüklü sahalarda bulunan eşya ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü olacak.