Yeni torba yasanın ticarete getirdikleri

Ekonomi alanında çok yönlü düzenlemeler içeren torba kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok farklı kanunda değişiklik içeren yasa bazı alanlarda yeni KDV istisnaları içeriyor. İhale mevzuatını da değiştiren yasa, girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle zor durumda kalan yüklenicilere tasfiye veya devir imkanı da sunuyor.

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma
AA + -

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden (BSMV) istisna tutulacak.

LİSANSLI DEPOCULUK

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası ise 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.

KDV İSTİSNALARI

Kanunla birlikte yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV’den istisna tutulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti olacak.

Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV’den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici maddesinin uygulama süresi Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı.

KDV İADESİNE DEVAM

İmalat sanayi yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

KURUMLAR VERGİSİ

2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak.

FİNANSAL İSTİKRAR

Düzenleme ile Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un adı ‘Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’ diye değiştirildi.

Buna göre kurulacak Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.

AKREDİTASYON

Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere, yetkili tek kurum olacak.

Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

KONUT HESABI

Kanunla, konut hesabı uygulamasının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde bir konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.

TASFİYE VEYA DEVİR HAKKI

31 Ağustos 2018’den önce ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.

Bu kapsamda devredilen sözleşmeler ile bu kapsama girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak, idare tarafından süre uzatılabilecek.

Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibarıyla aranacak, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek.

KİRA ARTIŞI 12 AYLIK TÜFE’YE GÖRE YAPILACAK

Kira artışlarında esas alınacak oran da yeniden belirlendi. Buna göre, Türk Borçlar Kanunu’nun Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak. Böylece tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılında 12 aylık TÜFE ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacak.

HELAL AKREDİTASYONU İÇİN TEK ADRES

Yayımlanan torba kanunda, Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK), Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olduğu kaydedildi. Buna göre başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumu’nun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamayacak, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.