ITO Ticaret logo

Ekonomide 2018 rotası çiziliyor

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edildi. Tasarı; istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiriyor.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi
AA + -

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiriyor. Ayrıca tasarı ile ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri de teşvik edilecek.

KDV İSTİSNASI

Öte yandan sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getiriliyor.
İşte TBMM’de kanunlaşması beklenen tasarının öngördüğü düzenlemeler:

HURDA TEŞVİĞİ

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince iş yeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna ediliyor. İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla 31 Aralık 2019’a kadar uygulanmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor.

YILLIK AİDAT TAHSİLİ

Mal ihracatı yapan firmalar için nispi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nispi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getiriliyor. İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilecek.

İSTİHDAM DESTEKLERİ

2020 sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor.

İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanıyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun belirleniyor.

ÇALIŞAN KADINA TEŞVİK

İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018’de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği veriliyor. Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor.

VERGİ DÜZENLEMELERİ

  • Elektrik motorlu araçlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesi öngörülüyor. 
  • Mevcut ÖTV Kanunu’nda karşılığı olmayan biodizel mahiyetindeki diğer mallarla bunların karışımlarının tamamının ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanıyor. 
  • Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün bazı yağlama müstahzarları ÖTV Kanunu kapsamına alınıyor. 
  • Hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan; iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınmasıyla kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması sağlanıyor. 
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralamalarında yaşanan KDV ihtilaflarının giderilmesi amacıyla kantin kiralama işlemleri KDV’den istisna tutuldu. 
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’ndaki taşıt tanımları, Karayolları Trafik Kanunu’nda bulunan tanımlarla uyumlu hale getirildi. Buna göre minibüsler ‘Sürücüsü dahil en çok 15 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlanmakta iken, tasarıda ‘Sürücüsü dahil en çok 17 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlandı.

100 LİRA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İşverene 2016 ve 2017’de uygulanan 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018’de de devam edilecek. Ayrıca 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak.

SİGORTA TEŞVİKİNDE ALTI AY ŞARTI

Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden itibaren en geç altı ay içinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi riski söz konusu. Önceki dönemlere ilişkin olarak ise bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük hakların verilmesi öngörülüyor.

DÜŞÜK KREDİ FAİZİ İMKANI

Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı da yüzde 25’e çıkarılıyor. Bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

BES’TE CAYMA SÜRESİ UZATILIYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) teşvikine yönelik, devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine imkan sağlanıyor. Ayrıca ek devlet katkısının azami limitiyle iade edilmesine, bin lira ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesinin yolu açılıyor. İki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine de imkan sağlanıyor.

AYNI ÜRÜNE ÜÇ AY MÜDDETLE TEKRAR HACİZ KONULAMAYACAK

Arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki sorunları giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı 35.90 lira olarak belirlendi. Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için ilgili kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala üç ay müddetle tekrar haciz konulmaması yönünde düzenleme öneriliyor.