ITO Ticaret logo

Türkiye’de köyün özelliği yatırımı belirleyecek

İstanbul Ticaret Üniversitesi, kırsal kesimde kalkınmaya ve karakteristik yapılaşmaya yönelik önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen KODAKAP projesi ile köylerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşulları belirlenecek.

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 06 Şubat 2018 Salı
AA + -

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde kırsal yerleşmelerde kırsal alan sınıflandırılması, veri tabanı oluşturulması, planlama ve kırsal tasarım rehberinin uygulamasına yönelik geniş kapsamlı bir proje yürütüyor. Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi (KODAKAP) için yedi pilot il seçildi. KODAKAP ilk olarak Aydın, Hatay, Nevşehir, Rize, Şanlıurfa, Kocaeli ve Sivas’taki yerleşmelerde uygulanacak. Sonuçları test edilecek ve bu çerçevede köylerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşulları belirlenecek. Ayrıca tüm kentler için uygulamaya yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmaları da yapılacak.

26 BİLİM İNSANI

KODAKAP için Küçükyalı Yerleşkesi’nde özel bir ofis kuruldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir Sönmez koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar için bilim insanlarından ve uzmanlardan oluşan 26 kişilik bir ekip kuruldu. Proje ekibinde; yüksek harita mühendisi, yüksek şehir plancısı, şehir plancısı, yüksek mimar, iç mimar, jeofizik yüksek mühendisi, orman yüksek mühendisi, yüksek peyzaj mimarı, peyzaj mimarı, ziraat yüksek mühendisi, inşaat yüksek mühendisi, kırsal kalkınma uzmanı ve sosyolog da yer alıyor.

YASAL ÇERVEVE

Tamamlanmış toplam sekiz bölümlük 1. Aşama Raporu’nun giriş bölümünde, projenin amacı ve kapsamı açıklanıyor. İkinci bölüm olan Kavramsal Çerçeve bölümünde de ‘kırsal alan’ kavramına ilişkin sınıflandırmalara ve kent-kır ayrışmasına ilişkin değerlendirmelere yer veriliyor. Ulusal ve uluslararası literatür çerçevesinde ele alınan kırsal alan, kırsal kalkınma, kırsal değişim/dönüşüm tanımlarının yanında ağırlıklı olarak ülkemizdeki durum aktarılıyor.

Raporun üçüncü bölümünde Türkiye’de kırsala ilişkin mevcut yasal çerçeve değerlendiriliyor.
Bu kapsamda, kırsala ilişkin temel ve yardımcı mevzuat ile mevzuatın bütününe ilişkin saptamalara yer veriliyor. Kırsal alan düzenlemesine ilişkin örnek çalışmalar, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki başlıkta ele alınıyor.

ULUSLARARASI ÖRNEKLER

Dördüncü olarak Kırsal Alan Düzenlemesine İlişkin Örnek Çalışmalar bölümünde, Kastamonu / Küre Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi, Balıkesir Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması Projesi ve Kayseri Kırsal Alanında Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi Projesi çalışmaları inceleniyor. Uluslararası örnek incelemeleri ise Almanya (Eifel bölgesi), İngiltere (Boreham Köy Tasarım Belgesi) ve Fransa (Ninernais Morvan İşbirliği) olmak üzere üç ülke kapsamında yapıldı.

Beşinci bölümde de Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması (KOKAP) Projesi’ne ilişkin değerlendirmelere ve önerilere yer veriliyor.

DÖRT AŞAMADAN OLUŞUYOR

Dört aşamadan oluşan KODAKAP’ın ilk aşaması olan ‘Araştırma ve Analiz’ çalışması tamamlandı ve ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada seçilen örnek alanlarda, alan araştırması ve kullanıcı görüşmeleri yapılacak. Üçüncü aşamada kalkınma ve gelişme stratejileri, planlama sistematiği ve çalışması ile yasal mevzuat önerileri oluşturulacak. Dördüncü aşamada ise mekansal organizasyon (tasarım) projeleri yapılacak, tasarım rehberi hazırlanacak ve karakteristik mimari projeler geliştirilecek.

PİLOT İLLERE İLİŞKİN ANALİZLER

Proje kapsamında belirlenen pilot illere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları raporun altıncı bölümünde aktarılıyor. Pilot illere ilişkin çalışmalara, ilçe düzeyinde demografik analizler, arazi kullanım yapıları ve ilçelerin kırsallık değerlendirmeleri kapsamında yer veriliyor. Raporun yedinci bölümünde, pilot illerin doğal yapı özelliklerinin yanında il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilen ekolojik duyarlılık analizi yer alıyor. Raporun ‘Çalışma Alanları ve Veri Tabanı Oluşturma Süreci’ başlıklı son bölümünde de istatistiki, mekansal, sözel verilerin saklanması ve birbirileri ile ilişkilendirilmesi için hazırlanan veri tabanı sistemine ilişkin bilgiler paylaşılıyor.