Nakit sermaye artırımında indirim oranları

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Ağustos 2015 Perşembe
AA + -

Ülkemizde kurumların özkaynak yetersizliği ile yaşanan finansman sorunlarını aşabilmelerini sağlamak üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına (i) bendi eklenmiş bulunmaktadır.

Buna göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketleri çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesap döneminin sonun kadar hesaplanan tutarın yüzde 50’si; Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Bu indirimden; sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlanılarak izleyen her bir dönem için ayrı ayır yararlanılacaktır. Ancak sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Sözü edilen düzenleme uyarınca belirlenmiş bulunan yüzde 50 oranını şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibariyle ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibariyle ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre yüzde 50’ye kadar farklı oranlar uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu’nun 26 Haziran 2015 gün ve 2015/7910 sayılı kararı eki ile yapılan belirleme uyarınca 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; 6637 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle belirlenmiş yüzde 50 oranına;

* Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikli pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye oranı;

- Yüzde 50 ve daha az olanlar için 25 puan,

- Yüzde 50’nin üzerinde olanlar için 50 puan,

* Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarda ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan eklenecektir.

* Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendi uyarınca;

* Gelirlerinin yüzde 25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için yüzde 0 (sıfır),

* Aktif toplamının yüzde 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için yüzde 0 (sıfır)

* Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere yüzde 0 (sıfır),

* Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarlı sınırlı olmak üzere yüzde 0 (sıfır),

* 5520 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.