Mali tatilde defter ve belgeler istenemez

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Ekim 2015 Pazartesi
AA + -

“Mali Tahlil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1. maddesi uyarınca “Her yıl temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20. gün dahil) mali tatildir. Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, mali tatil temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.
Söz konusu kanun gereği “son günü” mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

  • Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
  • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödenme süresi,
  • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılan başvurulara ilişkin süreler,
  • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Yukarıda da belirtildiği üzere mali tatilin son gününü izleyen günden itibaren 7 gün uzamaktadır.

Diğer yandan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergi ile ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlememektedir. Bu bağlamda da süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlamaktadır.

Ayrıca söz konusu kanun gereği, mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılarının istemi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde incelemeye başlanamayacaktır.

Mali tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilemeyecektir. Ancak mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten yukarıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.

Ancak; gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/ veya tahsil için vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmamaktadır.

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1/8 maddesi uyarınca “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi aynı ay içinde kalmak koşuluyla uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.”

Mevcut düzenleme çerçevesinde Maliye Bakanı mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile mali tatil uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu bir karardan anlaşılacağı üzere, “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun” hükümleri gereği olarak, tatil süresi içinde mükelleflerden defter ve belgelerin ibrazı istenemeyecektir. (Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 27.05.2015 gün ve 2015/1946 Esas, 2015/1996 Karar)(x)

Mevcut kanuni düzenleme çerçevesinde mali tatil kabul edilen tarihlerde;

  • Sendikalar Kanunu’na
  • İşsizlik Sigortası Kanunu’na
  • İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken iş kazası veya meslek hastalıkları bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler,

- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile,

- Tarımda Kendi Adına veya Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na tab işverenlerin,

- Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerde daha önce belirtilen erteleme sürelerinden yararlanılmaktadır. Bu konudaki uygulama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkisi çerçevesinde yönlendirilmektedir.

Maliye Bakanlığı konuya ilişkin olarak Mali Tatil Uygulaması Hakkında bir genel tebliğ yayınlamış bulunmaktadır. (30 Haziran 2007 gün ve 26568 sayılı Resmi Gazete)

(x) Yaklaşım Dergisi, Sayı: 274, Yargı Kararları sf/267.