Yabancılara verilen hizmet gelirlerine sağlanan teşvik

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2016 Pazartesi
AA + -

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının 13 numaralı bendi gereği “Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran (özellikle) yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin” bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın yüzde 50’si gelir vergisi matrahının tespitinde beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılmaktadır.

Bu istisnadan yararlanılabilinmesi için;

 • Hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi, 
 • Hizmetin Türkiye’de verilmesi halinde, hizmetten yurt dışında yararlanılması, 
 • Hizmetin mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri tarafından söz konusu faaliyet alanlarında verilmesi gerekmektedir.

Eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren hizmet işletmeleri açısından ise;

 • İşletmenin ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet göstermesi, 
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet verilmesi,
 • Kazancın özellikle bu faaliyetlerden elde edilmesi gerekmektedir.        

Konuyla ilgili (7) seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

 • Bu hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup, öngörülen alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. 
 • İndirimden yararlanabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir. 
 • Söz konusu hizmetlerin sadece birisi verilebileceği gibi işletmelerin ana sözleşmelerinde hüküm olması şartıyla birden fazlası da verilebilir. 
 • İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın yüzde 50’si beyannamede bildirilecek gelirden gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zararla kapanması halinde ise indirim söz konusu almayacaktır. 
 • Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, gelir vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrıma göre tutulması gerekmektedir. 
 • İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi gerekmektedir. 
 • Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı haller ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı hesaplanarak dağıtılabilecektir.
 • İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilemeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının, bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılması gerekmektedir. 
 • Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortisman ise müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 
 • Sağlık alanında Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunmak gerekmektedir.

Eğitim faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi ve ruhsatla faaliyetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Faiz gelirleri ile kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkartılmasından sağlanan gelirler genel kurallara tabi olup indirimden yararlandırılmaktadır.