İflas ertelemesinde bilirkişi raporları

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Ağustos 2016 Pazartesi
AA + -

İcra-İflas Kanunu’nun 179/b maddesinin beşinci fıkrası ile ‘kayyım’a mahkemece uygun görülecek sürelerde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor düzenleme konusunda da görev verilebilecektir. Bu bağlamda da sözü edilen raporda sermaye artırımı, ödemelerin gerçekleştiği ve bu nedenle sağlanan parasal girişlerin kullanım yerlerinin özellikle belirlenmesi sağlanmış olacaktır. Bir başka anlatımla erteleme süresi dolmadan mahkeme; kayyımın vereceği raporlardan veya gerek görüldüğünde düzenlenecek bilirkişi raporlarından, iflas ertelemesi uygulamasına konu olan şirketin veya kooperatifin mali durumunun gerçek anlamda iyileştirilip iyileştirilmemesi konusunu izleyebilecektir. Eğer zaman içerisinde ertelemeye konu olan kurumun mali durumunun iyileştirilmesinde olumlu bir gelişme sağlanamıyorsa; bu takdirde veya iyileştirilmenin mümkün olamayacağı kanısına varılırsa erteleme kararı kaldırılarak şirketin veya kooperatifin iflasına zaman kaybetmeden karar verilebilecektir. Buna karşın iflas ertelemesine tabi kuruluşun borca batıklıktan kurtulabilecek duruma gelebileceği kanısının oluşması halinde iflas isteminin reddi mümkün olabilecektir.

Diğer yandan İcra-İflas Kanunu’nun 179/c maddesi uyarınca “iflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içerisinde istinaf yoluna” başvurulabilecektir.

Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde, borçlunun mal varlığı üzerindeki tedbirlerin İcra-İflas Kanunu’nun 179/a maddesinin üçüncü fıkrasındaki kısıtlama saklı kalmak kaydıyla devam edeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Burada önemli olan husus şirketin veya kooperatifin mal varlığının korunmasıdır.

Ayrıca İcra-İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle 176/b maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında erteleme süresi dolmadan ve erteleme süresinin sonunda mahkeme tarafından verilebilecek karar türleri düzenlenmiştir. Buna göre erteleme süresi sonunda Kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde, alacağı bilirkişi raporlarından borca batıklığın devam ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilecektir. Buna karşılık erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan veya gerekli gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan, şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas davasının reddine karar verecektir.

Kayyımların üstlendikleri görevleri sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için mahkemece atanan kayyımların mahkemenin bağlı bulunduğu Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bildirilmesi ve bir kişinin aynı anda en fazla üç dosyada kayyım atanabilmesi öngörülmüştür. Bu düzenleme ile Adalet Komisyonları nezdinde, mahkemelerce görevlendirilen kayyımlara ilişkin özel nitelikte bir sicilin tutulması amaçlanmıştır. Kayyımın aldığı dosya sayısının denetimi, Adalet Komisyonlarına sorulmak suretiyle öğrenilebilinecektir.

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile icra-İflas Kanunu’na geçici 12’nci madde ile söz konusu kanunda yapılan değişiklikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan iflas erteleme talepleri hakkında uygulanacaktır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş iflasın ertelenmesi kararına dayanılarak yapılan ‘uzatma’ talepleri hakkında verilecek kararda iflas erteleme talebi hakkında verilmiş karara ilişkin kanun yoluna tabi olacaktır.

Öte yandan, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan iflasın ertelenmesi kararlarına dayanılarak yapılan uzatma istemleri hakkında verilecek kararlarda, iflasın ertelenmesi talebi hakkında verilmiş karara ilişkin uygulamaya yön verilmektedir.

Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan dosyalarda kayyım olarak atanan kişiler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilecek, üçten fazla dosyada görevi devam eden kayyımlara yeni görev verilmeyecektir.