Bazı kamu alacaklarını ödeme kolaylığı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 08 Ağustos 2016 Pazartesi
AA + -

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu Tasarısı” ile

 • Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçların taksitler halinde ödenmesinin sağlanması, 
 • Mevcut kamu alacaklarına ilişkin uyuşmazlıkların sulh yoluyla sonuçlandırılması, 
 • Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
 • Vergilendirmede öngörülebilirliliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
 • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesi, amaçlanmıştır.

Diğer yandan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların Kanun’un öngördüğü koşullar dahilinde ödenmeyen borçların borçlularına yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının ödenir hale getirilerek tasfiyesi,

 • Bazı varlıkların milli ekonomiye dahil edilerek kazandırılması öngörülmüştür.

Tasarının birinci maddesiyle söz konusu kanun kapsamına alınan düzenlemelerin çerçevesi tanımlanmak suretiyle belirlenmiştir. Şöyle ki;

1) Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 • Belli bir tarih itibariyle önceki dönemlere ait olup beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2016 yılı haziran ayı sonuna kadar tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları 2016 yılı için tahakkuk eder Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksidi hariç olmak üzere, emlak vergisi üzerinden hesaplanan ve bu vergiyle beraber tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı ve buna bağlı gecikme zamları, 
 • 30 Haziran 2016 tarihinden önce yapılan tespitlerine ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

2) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan, emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan yolu ile tasfiyesi,

3) 30 Haziran 2016 tarihi dahil bu tarihten önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alacakları,

4) Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre takip edilen alacaklar ile idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

5) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında, bu kanunun yayımlandığı tarihe veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 

 • Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nun sigortalık statüsünden kaynaklanan 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 30 Haziran 2016 tarihi de dahil bu tarihe kadar bitirilmiş olan özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 30 Haziran 2016 tarihi de dahil bu tarihe kadar işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 • Genel Sağlık Sigortası olanlardan kaynak-lanan genel sağlık sigortası prim alacakları.

Kanun kapsamına alınmış olup bu tür kamu alacaklarının ödenmesine kolaylık sağlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda söz konusu düzenlemelerin ayrıntıları ayrıca gelecek yazılarımızda açıklanacaktır.