Kamu borçlarının ödenmesinde kolaylık

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 29 Ağustos 2016 Pazartesi
AA + -

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun başta vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ile kanunun birinci maddesinde gruplandırılmak suretiyle belirlenmiş bulunan kamu alacaklarının tahsiline ilişkin ödeme kolaylıkları ile ülkemizde kayıtdışı işlemlerin kayıt altına alınmasına yönelik “kayıt düzeltme” hakkı sağlayan düzenlemeleri içermektedir.

Kısaca kamu idarelerine olan borçların tahsilatını ve ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan düzenlemeler çerçevesinde, kamu borçlularının;

  • 19.08.2016 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye, yine söz konusu kanunun öngördüğü şekilde başvurmaları,
  • Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini 19.08.2016 tarihini izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksidinin 19.08.2016 tarihini izleyen dördüncü ayından başlanarak ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Bu bağlamda taksit ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzamış sayılacak, dolayısıyla tatili izleyen ilk iş günü akşamına kadar gerekli ödeme yapılacaktır.
  • Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

          - İlk taksitin ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, hesaplanan taksit tutarına 19.08.2016 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.
          - İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenirse, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. Bilindiği üzere Yİ-ÜFE Türkiye İstatistik Kurumu’nun kullandığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ni ifade etmektedir.

Kanun kapsamına giren kamu borcunun taksitle ödenmesi halinde, konuya ilişkin ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla; borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecektir. Ancak tercih edilen taksit süresinde ödenecek, ödemede gecikme olmayacaktır.

Taksitle yapılacak ödemelerde borcun büyüklüğüne uygulanacak kat sayı miktarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

  • Altı eşit taksit için (1.045)
  • Dokuz eşit taksit için (1.083)
  • On iki eşit taksit için (1.105)
  • On sekiz eşit taksit için (1.15)

Borcun ödenmesinde taksit tutarına göre ana borca yukarıda belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle belirlenecek taksit miktarları dikkate alınacaktır. Bir başka anlatımla taksit süresine göre borç miktarı yukarıdaki kat sayıyla çarpılarak bulunacak miktar; taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler halinde ödenecek miktarlar tespit edilecektir. Yeniden yapılanma için başvuruda bulunanlara alacaklı idare tarafından ayrıca ödeme planı verilecektir. Borçlu tarafından borcun tercih edilen süreden daha kısa sürede ödenmesi halinde ödenecek tutar ilgili kat sayıya göre düzeltilecektir.

Yapılan düzenlemeye göre ödenmesi gereken tutarlar il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor klüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu takdirde hesaplanacak kat sayı yirmi dört eşit taksit için (1.194), otuz eşit taksit için (1.238), otuz altı eşit taksit için (1.318) olarak dikkate alınacaktır.

Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan alacakların Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 41’inci maddesine göre kredi kartı kullanmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yatırılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınacak ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilecektir.

Diğer yandan bu kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ödenmesi koşulu ile kanun hükmünden yararlanılabilinecektir.