Matrah artırımı güvencesi

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Eylül 2016 Pazartesi
AA + -

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yılları için matrah artırımı bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimin gereklerini yerine getirmeleri halinde herhangi bir incelemeye muhatap olmayacaklar. Bu bağlamda;

  • Hizmet erbabına ödenen ücretlerden,
  • Serbest meslek ödemelerinden,
  • Yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ait ödemelerden,
  • Kira ödemelerinden,
  • Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden,
  • Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar da bu ödemelerine ilişkin olarak bu yıllarla ilgili vergi artırımında bulunabilecekler.

Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortaklar, komandit şirketlerde komandite ortaklar ile adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar da anılan yıllar için matrah ve vergi artırımından yararlanabilecekler.

Ayrıca 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait olup, vergi matrahlarının takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş ve/veya haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler de matrah ve vergi artırımından yararlanabilecekler.

Diğer yandan beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de matrah ve vergi artırımı yapabilecekler.

Kurumlar vergisi mükellefleri, anılan yıllarla ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde kurum kazancından indirilen ve Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi uyarınca yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden yapılan tevkifat ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muafiyetlerle ilgili 4. maddesinin (k) bendine göre kurumlar vergisinden muaf bulunan ve bu nedenle kurumlar vergisi beyannamesi ile muhtasar beyanname vermemiş olan kooperatifler de matrah ve vergi artırımından yararlanabilecekler. Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden ilgili vergi dairesine başvurabilecekler.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun gereği verilmesi gereken bildirimleri elektronik ortamda gönderebilenler; yıllık gelir veya kurumlar ile katma değer vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler Vergi Usul Kanunu uygulamasına yönelik yayımlanan tebliğler çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda göndermekle yükümlüdür.

Elektronik ortamda beyanname vermek zorunda olmayanlar matrah ve vergi artırımına ilişkin başvurularını gelir, kurumlar veya katma değer vergileri mükellefiyeti yönünden bağlı bulundukları ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine kâğıt ortamında yapabilecekler.

23 Ağustos 2016 tarihinden önce mükellefiyeti sona erenler ile hakkında mükellefiyet tesis edilmemiş olanların söz konusu bildirimleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin ölüm, gaiplik, tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kişi tarafından birlikte verilmesinin gerekli olduğu hallerde, söz konusu bildirimlerin kâğıt ortamında verilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin matrah ve vergi artırımına ilişkin olarak yapılacak başvuruların mükellef veya mükellefi temsile yetkili kişilerce yapılması zorunludur.

Kanun kapsamında 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gelir, kurumlar veya katma değer vergileri ile gelir (stopaj) kurumlar (stopaj) vergisi yönünden farklı vergi dairelerinin mükellefi olanlarca; matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin, en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine verilmesi gerekmekte olup bu bildirimlere dayanılarak tarh edilecek vergiler hakkında söz konusu vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı hesapları için beyanları ile ilgili olarak başvuruda bulunup gerekli görülen işleri ve yükümlülükleri yerine getirenler için herhangi bir biçimde ileri tarihlerde konuya ilişkin vergi incelemesi yapılmayacaktır.