Ücret stopaj matrah artırımı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Ekim 2016 Pazartesi
AA + -

Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasında sayılmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kooperatifler, yatırım fonları, gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek kazancı sahipleri, zirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerdir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;

 • Hizmet erbabının ödenen ücretlerden,
 • Serbest meslek ödemelerinden, 
 • Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait hakediş ödemelerinden,
 • Kira ödemelerinden, 
 • Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden, 
 • Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanların 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları ile ilgili olarak vergi artırımında bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda vergi kesintisi (stopaj) artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi tevkifatına ilişkin muhtasar beyanname vermiş oldukları vergi dairelerine 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) başvurmak suretiyle artırım hükümlerinden yararlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu bağlamda da spor kulüpleri ile Türkiye Jokey Kulübü de ücret hükümlerine göre vergilendirilen ödemeleri için vergi artırımından yararlanabileceklerdir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumluların; her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan edilen ücret ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden;

 • 2011 yılı için… yüzde 6
 • 2012 yılı için… yüzde 5
 • 2013 yılı için… yüzde 4
 • 2014 yılı için… yüzde 3
 • 2015 yılı için… yüzde 2

oranlarından az olmamak üzere hesaplanan gelir vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu sorumlular nezdinde; vergi artırımı yapılan yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret ödemeleri yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Vergi artırımında bulunulan yılın sadece bir vergilendirme döneminde muhtasar beyanname verilmiş olması halinde, bu beyannamede yer alan ücret ödemelerinin gayrisafi tutarı 12 ile çarpılmak suretiyle bir yıllık tutarı hesaplanarak; bulunan tutar vergi artırımına esas alınacak dolayısıyla bu miktara ilgili yılla ilgili oran uygulanmak suretiyle ödenecek gelir vergisi belirlenmiş olacaktır.

Mükellefler (vergi sorumluları) gelir (stopaj) vergisi artırımı isteminde bulundukları yılın vergilendirme dönemlerinin hiçbirinde ücret ödemelerine ilişkin muhtasar beyanname vermemişlerse beyanname vermedikleri yılla (veya yıllarla) ilgili aşağıdaki açıklamalara göre beyanda bulundukları takdirde vergi artırımı uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce ilgili yıl için verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı kabul edilecek ve vergi artırımında bulunulan yılın son vergilendirme döneminde 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı bu işçi sayısı ile çarpılmak suretiyle bir vergilendirme dönemine ait gelir (stopaj) vergisi matrahı hesaplanacaktır. 

Bu tutar 12 ile çarpılmak suretiyle bir yıla ait stopaj vergi matrahı bulunacaktır. 

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarının tamamına ilişkin olarak 19 Ağustos 2016 tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde en az iki işçi esas alınmak suretiyle ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanacaktır. 

Hizmet erbabına ödenen ücretlere ait gelir (stopaj) vergisinde yapılacak vergi artırımında kullanılacak, ilgili yılların son vergilendirme döneminde 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarları aşağıda gösterilmiş olup bu miktarlara yazımızın başında belirttiğimiz oranlar, çalıştırılan ve beyana esas alınacak çalışan sayısı dikkate alınarak hesaplanacak arttırım miktarları hesaplanacaktır. 

2011 yılı için...10.044 TL
2012 yılı için...11.286 TL
2013 yılı için...12.258 TL
2014 yılı için...13.608 TL
2015 yılı için...15.282 TL

Bordro dışı eleman çalıştıranlar için getirilen bu kolaylık sonucu beyanda bulunanlar hakkında ilgili yıllara yönelik vergi incelemesi yapılmayacaktır.