Yeniden yapılandırma ile ilgili özel durumlar

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Ekim 2016 Pazartesi
AA + -

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Kanun, gerek kapsamı ve gerekse uygulanış şekli ile büyük ilgi görmüş, başvuru süresi sona ermeden kanun hükmünden yararlanmak isteyenlerin sayısı beklenenin üzerine çıkmıştır. Bu bağlamda uygulamada ortaya çıkan duraksamaların giderilmesine yönelik olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2016/1 seri numaralı İç Genelge’yi yayımlamıştır. Bu kapsamda kanun hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumlulukları kapsamında kanun hükümlerinden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunmaları mümkün değildir. 
  • Tutuklu veya hükümlü olan mükelleflerin kanun hükümlerinden yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin, bu tarihin belli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun dilekçeyi vergi dairesine göndermesine ilişkin yazı tarihinin başvuru tarihi olarak esas alınması gerekmektedir. 
  • 6736 Sayılı Kanun’un 2. maddesi hükümlerinden motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için yararlanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarının bulundukları il dışında bir vergi dairesine kayıtlı olması durumunda bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvurmaları mümkündür. Bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin bu başvurularını alan ilgili vergi dairelerinin, alınan başvuru dilekçelerini evrak kaydını yaptıktan sonra taşıtın bağlı olduğu vergi dairesine posta yoluyla ya da faksla derhal göndermesi gerekmektedir. Taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesince başvuru dilekçesinin alınması üzerine bu başvurulara ilişkin olarak tanımlanan evrak kodu ile evrak kaydı yapılacak ve alacak yapılandırılarak ödeme planı hazırlanacaktır.

Hazırlanan ödeme planları, mükelleflere doğrudan tebliğ edilebileceği gibi ilk müracaatta bulunulan vergi dairesine mükelleflerin başvurmaları halinde imza karşılığı verilebilecektir. Ayrıca, mükellefler bu ödeme planlarını www.gib.gov.tr (http://www.gib.gov.tr) üzerinden de alabileceklerdir.

  • Kanunun 2. maddesindeki “Kesinleşmiş alacaklar” ve 3. maddesindeki “Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar”la ilgili hükümlerden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin başvuru süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkündür.

Sözü edilen maddelerden yararlanılmasının koşullarından biri de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, söz konusu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların ikmalen, re’sen, idarece yapılmış tarhiyatlar ve takibat işlemlerine karşı açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

Ancak, başvuru sırasında ikmalen, re’sen, idarece yapılmış tarhiyatlar ile takibata yönelik işlemler nedeniyle açılmış olan davalardan vazgeçileceği yönünde beyanda bulunulduğu ve bu dilekçelerin vergi dairelerince derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilerek idarece de başvuruda bulunan mükellefler ile ilgili ihtilafların sürdürülmediği dikkate alındığında, kanundan yararlanmak üzere başvuran mükellefler ile ilgili olarak belirtilen işlemler gerçekleştirildikten sonra ya da idarece ihtilafların sürdürülmeyerek süresinde kanun yollarına başvurulmaması hallerinde mükelleflerin başvurularından vazgeçmeleri mümkün değildir.

  • Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilecekler, ödeme seçeneklerini değiştirebileceklerdir. Ancak inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın veya vergi artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş olması halinde bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamayacaktır.

Kanun hükümlerinden yararlanmaya yönelik başvurularını elektronik ortamda veya yurt dışından faksla yapan mükelleflerin, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili olarak dava açıp açmadıkları veya vergi dairelerince ivedilikle araştırılacak ve borçlara ilişkin devam eden ihtilafın varlığı halinde söz konusu davalardan vazgeçtiklerine dair yazılı dilekçeyi 15 gün içinde vergi dairesine intikal ettirmeleri, aksi takdirde kanun hükümlerinden yararlanamayacakları hususu bir yazı ile mükellefe tebliğ edilecektir.

  • Diğer yandan Vergi Usul Kanunu’nun 124. maddesi uyarınca şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na yapılan müracaatlara konu olan alacaklarda 6736 Sayılı Kanun’un 2. maddesi kapsamında yeniden yapılandırılabilecektir. Ancak mükelleflerin varsa konuya ilişkin davalarından vazgeçmeleri gerekmektedir.