İstirahat raporlarında PÜF NOKTALARI

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 31 Ekim 2016 Pazartesi
AA + -

SGK mevzuatında yapılan en son değişikliklerle birlikte 4/a (SSK) sigortalılarının hastalanması sonucu alacakları istirahat raporları ile ilgili uygulanacak usul ve esaslar, hem işverenler hem de çalışanlar için büyük önem taşıyor. İstirahat raporlarının Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimler tarafından düzenlenmesi gerekir.

Ayaktan tedavilerde 4/a sigortalısına tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile uzatılabilir.

YILDA EN FAZLA 40 GÜN

(4/a) ve (4/b) kapsamındaki sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat süresinin toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporlarının sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekir.

20 günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi halinde malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilme yetkisine sahip.

Sağlık hizmet sunucusu hekimi tarafından verilen karma istirahat raporlarında hastanın taburcu olduğu tarih, yatarak tedavinin bittiği tarih olarak işleme alınır.

Sigortalıya kağıt ortamında kontrolsüz 10 güne kadar istirahat verilmiş ise rapor iki nüsha olarak düzenlenecek ve bir nüshası sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecek, ikinci nüshası sigortalıya verilecek. Bu nüshanın da sigortalı tarafından işverene ibraz edilmesi gerekir.

İstirahat raporlarında sigortalının istirahat sonrasında çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesi yapılıp yapılmayacağı hususu da belirtilmeli. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce bu raporlar için yapılan kontrol muayeneleri sonucu tekrar istirahatli bırakılmalarına gerek görülmeyen, kontrollü veya ayaktan 20 günü aşmayan raporları sonucu tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen 4/1(a) kapsamındaki sigortalılar için iş göremezlik ödeneklerinin ödenebilmesi amacıyla SGK internet sayfasında, Form ve Dilekçeler bölümünde yer alan Çalışabilir Belgesi düzenlenecek. Söz konusu belgede sağlık hizmet sunucusuna ait protokol tarihi ve numarası kaydedilecek.

BİLDİRİMİ İŞVEREN YAPACAK

İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin, işverenler tarafından http://www.sgk.gov.tr internet adresinde e-SGK-İŞVEREN- Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi (https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do) ekranından kuruma gönderilmesi gerekir.

ÖZEL MUAYENEHANE RAPORLARINA ÖDENEK YOK

Özel muayenehanesi olan hekimlerin düzenlediği raporlara istinaden sigortalıların istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmiyor. Bu durumda özel muayenehane hekimleri tarafından istirahati uygun görülen sigortalıların sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri gerekir. Yapılacak muayene sonucu sigortalının istirahatine lüzum görülmesi halinde yeniden düzenlenen istirahat raporlarına istinaden SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenecek.