Yurt dışı varlıkların beyanında yeni kolaylıklar

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Aralık 2016 Pazartesi
AA + -

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması”na ilişkin Kanun’un 7. nci maddesi gereği olarak yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler çerçevesinde 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilen gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu bağlamda konuya ilişkin olarak yayımlanan 4. seri numaralı tebliğin 2. nci maddesi uyarınca ‘’Yurt dışında bulunan varlıkların 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibariyle sahip olunduğu”nun anılan madde hükümden yararlandırılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.(x)

Diğer yandan yurt dışında bulunan ancak söz konusu madde kapsamına girmeyen örneğin taşınmazların nakte, menkul kıymete ve diğer sermaye piyasası araçlarına dönüştürülmek suretiyle de Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. Bu kapsamda da Türkiye’ye getirilen varlıklardan dolayı da herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

Ancak; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek ve fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir. Bu bağlamda da menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara kendileri veya yetkilendirdiği kişiler tarafından bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kanıtlanması ve kabulü için yeterli olacaktır.

Ayrıca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara, kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacaktır. Bu şekilde bildirimde bulunma seçeneğinin tercih edenler bakımından söz konusu varlıkların daha sonra hesaben veya fiziken Türkiye’ye getirilmesi ihtiyari olup isteğe bağlıdır. Diğer yandan bankalar ve aracı kurumlar, hesaba transfer edilmek ve fiziken getirilmek suretiyle hesap açma halleri hariç olmak üzere, kendilerine bildirilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için yapılan bildirilme tabi oldukları mevzuatları çerçevesinde muhafaza edecekler ve bu varlıklara ilişkin ayrıca bir hesap oluşturamayacaklar veya kayden izleyemeyeceklerdir.

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan bildirim gereği Gümrük İdaresi’nden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun kanıtlanmasında kullanılabilecektir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesi halinde 2 Aralık 2016 tarihinden itibaren konuya ilişkin (4) seri numaralı tebliğin 2/9 maddesinde yer alan ‘’Yurt Dışında Bulunan Varlıklara İlişkin Form’’ kullanılacak bu form ıslak imzalı olarak düzenlenecektir. 2 Aralık 2016 tarihinden önce bildirimde bulunanlar ise bu formu doldurmak ve ilgili banka şubesine vermek zorunda olmayıp bu konuda söz konusu kişiler dilerlerse bu formu düzenleyerek ilgili yerlere verebileceklerdir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye’ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla aşağıdaki değerleme ölçüleri ile değerlendirilecektir.

  • Türk Lirası cinsinden para, itibari (nominal) değerleriyle,
  • Altın rayiç bedeliyle,
  • Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla,
  • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;

Hisse senedi gibi pay senetleri, varsa borsa rayicine göre, borsa rayici yoksa, rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeliyle de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,

Yatırım fonu katılma belgeleri; ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla,

Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle değerlendirilecektir.

Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir.

(x) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:4 (2 Aralık 2016-29906 sayılı Resmi Gazete)