Yeni işe alınanlar için işverene sağlanan teşvik

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Şubat 2017 Pazartesi
AA + -

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemelerin Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen 17’nci madde uyarınca 31.12.2017’ye kadar işe alınacak her bir sigortalı işçinin işverene maliyeti önemli ölçüde düşürüldü.

31.12.2017’ye kadar geçerli olacak uygulama gereği 1.Şubat.2017’den itibaren özel sektör işverenleri tarafından İŞKUR’a kayıtlı olup da halen işsiz olup işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar beyanname ile prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında bulunmaları ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017’ye kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta hisseleri dahil tüm primlerin-den mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı işsizlik fonundan karşılanacak yani ödenecek.

Düzenleme gereği işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süre içinde vermediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı tespit edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece yapılan bu yeni düzenlemeden yararlandırılacak.

Diğer yandan söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile aynı kanuna eklenen geçici 18 madde gereği olarak 31.12.2017’ye kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere 1.Şubat.2017’den itibaren özel sektör işverenleri tarafından İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında bulunmaları ve 2016’nın aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017’ye kadar uygulanmak üzere ücretlerinin 2017’de uygulanan asgari ücretlerinin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi’nin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Ancak, aynı düzenleme gereği Gelir Vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli Gelir Vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklar.

Ayrıca bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait Damga Vergisi’nin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan dışı bırakılacak yani beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

Yapılan yeni düzenleme ile işverene sağlanan aylık (30x22.22=) 666.60 TL prim desteği asgari ücret üzerinden çalışandan ve işverenden alınan sosyal güvenlik primleri işsizlik sigortası priminden kanunda öngörülen süre için tahsilinden vazgeçildiği anlamına geliyor.

Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan bu düzenleme;

  • Kamu idarelerine ait işyerleri;
  • 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya it olan kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile Devlet İhale Kanunu’na, Devlet İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerini istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacak.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış.