Vergiye uyumlu mükellef borçları

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi
AA + -

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesi uyarınca “Devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen Vergi Usul Kanunu’nun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanlığınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil” olunabilecek.(X)

Bu hükümden yararlanacak borçlunun;

  • Başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, 
  • Başvuru tarihinden geriye doğru üç yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak),
  • Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borçlunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen borcunu ödeyememiş olması gerekir.

Ancak bu madde kapsamında tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması bu madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 500 bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde tecil için teminat aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 500 bin Türk Lirasını aşan kısmın yüzde 25’i olacak.

Bakanlar Kurulu;

  • Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını yüzde 50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,
  • Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum halini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak;

           -Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
           -Farklı faiz oranları belirlemeye,

  • Tecil edilecek gecikme zammını Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay için belirlediği Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları alınarak hesaplatmaya,
  • Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya yetkili kılınmıştır.

Bu uygulama devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı olanlar dışındaki tahsil dairelerince takip edilen alacaklar için de olabilecek.

Maliye Bakanı;

  • Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,
  • Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlatmak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini azami 6 ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye,
  • Tecilde diğer şartları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilecek. Bu bağlamda komisyonların teşkil ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenecek.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilecek.

Haciz yapılması halinde haczedilen (mahcuz) mal değeri tutarınca teminat yerine geçecek. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce uygulanan ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat iade edilecek.

(X) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Md.7