Yaşlı araçların hurdaya çıkarılması kolaylığı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı
AA + -

7020 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici birinci maddesi uyarınca;

İlgili trafik siciline adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veyahut da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine temsil eden gerçek ve tüzel kişiler adına hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek (silinecek).

Bu düzenlemeden motorlu taşıtların noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak yararlanabilecekler.

Bu kapsamda trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlarda her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuş.

Öngörülen uygulamanın kapsamına otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri motosikletler, minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzeri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar giriyor.

Diğer yandan ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli, model yılı 2005 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları da söz konusu düzenlemeden yararlanabilecek. Bu bağlamda da gerekli başvuruların mükellef veya mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilcileri ile konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkün. Ancak bu bağlamda da vekaletname ile yapılacak başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından yapılması gerekir.

Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecek. Ancak motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belge ile iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler Trafik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarılma işlemi tamamlanabilecek.

Konuya ilişkin daha geniş açıklamalar Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ’de (Seri No:48) yer alıyor. (27.07.2017 gün ve 30136 sayılı Resmi Gazete) 7020 sayılı kanunun geçici birinci maddesinde yer alan hükümden yararlanmak için yapılacak işlemlerde teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre uygulanmış hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından uygulanmış mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve şerhlerin bulunmaması gerekir.

Diğer yandan motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşlarında adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacak.