ITO Ticaret logo
  • EURO5,61
    % 0,17
  • DOLAR4,79
    % -0,29
  • ALTIN189,71
    % 0,69

OVP ile yatırım ortamı iyileşecek

Dr. Can Gürlesel

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 09 Ekim 2017 Pazartesi
AA + -

2018-2020 dönemini içeren Orta Vadeli Program, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede program, şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, iş ve yatırım süreçleri üzerindeki işlem maliyetlerinin azaltılması, bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması ile hukuki ve mali öngörülebilirliğin artırılmasına öncelik verecek.

1. İŞ KURMAK VE YATIRIM YAPMAK KOLAYLAŞTIRILACAK

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerinde, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki ve büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler arasındaki uygulama farklılıkları giderilecek. İstenilen onay ve belgelerin sayısı azaltılarak yeknesaklık sağlanacak. Yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik izin, onay ve işlemler elektronik ortama aktarılarak süreç hızı ve kalitesi artırılacak. İnşaat izin süreçleri kısaltılacak ve inşaat ruhsatları tek imza ile verilecek. ÇED kararı, yatırımcının ÇED raporunu ilgili Bakanlığa eksiksiz olarak teslimini müteakip iki ay içinde sonuçlandırılacak. Yerel düzeyde, yatırımcı destekleri, yatırım yerleri, izin ve ruhsat işlemleri konularında tek durak ofis yaklaşımı çerçevesinde, kurumlar arasındaki işbirliği artırılacak, Yatırım Destek Ofislerinin kurumsal ve beşeri kapasitesi güçlendirilecek.

2. YATIRIM YERİ EKSİKLİĞİ VE PAHALI YATIRIM ALANLARI / ARAZİLERİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi ve yatırımcılara daha kolay yer tahsisi yapılabilmesini teminen coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlanacak. Yerel yönetimlerin imar planlarında farklı sektörler için uygun büyüklükte yatırım yeri tahsis etmesi sağlanacak. Büyük ölçekli yatırımlara uygun yer tahsisi için gerekli planlama önceden yapılarak tahsis kolaylaştırılacak. Arazi ölçeğinin büyütülmesi amacıyla öncelikle toplulaştırma modeli kullanılacak, kamulaştırma yöntemine zorunlu hallerde başvurulacak. OSB, KSS, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler gibi planlı sanayi bölgelerinde yer tahsis süreçleri gözden geçirilecek, süresinde yatırım yapmayan girişimcilerin yer tahsisleri kaldırılacak.

3. İŞ VE TİCARET UYUŞMAZLIKLARINDA HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Yatırım, ticaret ve finans alanında hukuki süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla mahkemelerde ihtisaslaşma sağlanacak ve yargılama süreleri kısaltılacak. Bu kapsamda HSK tarafından ekonominin farklı alanlarına yönelik ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek. Bazı iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilecek. İş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak ve dava süreleri kısaltılacak. Bilirkişilik Kanunu’nun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik standartlar belirlenecek. Noterlik sistemi, işlem maliyetinin azaltılması ve verimlilik temelinde yeniden kurgulanacak. Başta çekişmesiz yargı işleri olmak üzere mahkemelerin iş yükünü azaltacak bazı iş ve işlemler noterliklere devredilecek. Noter iş ve işlem maliyetleri azaltılacak. Noter olabilmek için sınav zorunluluğu getirilecek.

Rekabet Kurumu kararlarına itiraz yolu açılacak ve yargıya intikal etmeden uzlaşılabilecek konulara yönelik bir uzlaşma müessesesi kurulacak. Yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak; elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik borçlarından dolayı borçluların icra dairesine gitmeden daha az masrafla borçlarını ödemeleri için merkezi takip sistemi geliştirilecek. Fikri haklar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilinç ve uygulamada etkinlik artırılacak.

4. KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILACAK

Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi ve kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman imkânları ve teknolojik girişimcilik destek modelleri geliştirilecek. Girişimcilik ve KOBİ’lere yönelik olarak sağlanacak desteklerde firmaların yenilik, istihdam, büyüme ve ihracat potansiyelleri dikkate alınacak. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere banka teminat mektubu yerine “Kefalet Sigortası” kullanabilmesine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılacak. Bölgelerde katma değeri yüksek üretim potansiyeli olan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla bölgesel girişim sermayesi uygulaması başlatılacak. KGF yeniden yapılandırılarak yatırımların, ihracatın, yeni girişimlerin ve ­­­Ar-Ge projelerinin finansmanına öncelik verilecek.

Son Söz: yukarıdaki mikro reformların hayata geçirilmesi hem iş hayatını kolaylaştıracak hem de hızlı ekonomik büyümenin sürdürülmesine katkı sağlayacak.