Yeni vergi kanunları tasarısı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi
AA + -

“Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” gerekçesi ile beraber görüşülmek üzere, 27.09.2017’de Başbakanlık Makamı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Söz konusu tasarının genel gerekçesinde ifade edildiği üzere vergiye gönüllü uyumu sağlamak amacıyla;

 • Asgari ücretin vergilendirilmesinde gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girilmesi nedeniyle oluşan kaybın ilave asgari geçim indirimi uygulanması ile giderilmesi,
 • Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesine yönelik vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna sağlanması, 
 • Türev işlemlerine yönelik vergisel yüklerin azaltılması suretiyle uluslararası finansal piyasalarda rekabet gücümüzün artırılması,
 • Elektronik haberleşme hizmetlerindeki özel iletişim vergisi oranlarının tekleştirilmesi,
 • Özel amaçlı kuruluşlardan temin edilen fonların kamu-özel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin finansmanında kullanılması koşuluyla finansman üzerindeki vergi yükünün kaldırılması,
 • Bankalara tanınan vergisel imkanların finansal kiralama ve finansman şirketlerine de tanınması suretiyle bu kuruluşların eşit şartlarda faaliyette bulunmalarının sağlanması,
 • Kooperatiflerin vergilendirme rejiminde değişiklik yapılmak suretiyle ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması, sadece ortak dışı yapılan işlemlerden vergi alınması,
 • 2018 ila 2021’de ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilmesi,
 • İmalat sanayinin teşvik edilmesi amacıyla 2017’de sağlanan vergi teşviklerinin 2018’de de sürdürülmesi konularında düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer yandan tasarı ile vergi uygulamalarını kolaylaştırmak, tahsilatta etkinliği arttırmak amacıyla;

 • Vergi mükelleflerine yönelik tüm işlemlerin elektronik ortamda yerine getirilebilmesine imkan sağlamasına,
 • Yurtdışı banka kartlarının vergi ödemelerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına,
 • Adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresinin gerçek kişilere yapılacak tebligatlarda kullanılmasına imkan sağlanmasına,
 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin yöntem belirleme anlaşmalarından alınmakta olan başvuru ve yenileme harçları kaldırılarak anlaşmalara başvurunun teşvik edilmesine,
 • Vergi borcu bulunmama şartı aranılacak ödemelerin kapsamının genişletilmesi ve ödemelerden vergi borçlarının resen kesilebilmesi, vergi dairelerince yapılacak iadelerin prim borçlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak prim iadelerinin vergi borçlarına resen mahsup edilmesine,
 • Elektronik ortamda yurtdışından hizmet alan nihai tüketici gerçek kişilere hizmet sağlayan yurtdışında bulunan işletmelerin katma değer vergisi mükellefi olmaları sağlanarak, nihai tüketicilerin vergi sorumluluğuna yönelik duraksamaların giderilmesine,
 • Engellilerin taşıt alımlarında uygulanan özel tüketim vergisi istisnasının yeniden düzenlenmesine, 
 • Kurumlar vergisinde taşınmaz satışından elde edilen kazançlara yönelik istisnasının azaltılmasına,

İlişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

Ayrıca tasarıda “Elektronik haberleşme sektöründen alınan vergi ve diğer mali yükümlülüklerin hesaplanması, tahsili ve takibiyle ilgili yaşanan sorunları gidermek amacıyla gerek vergi kanunlarında gerekse sektörü ilgilendiren diğer kanunlarda mevcut sorunların çözümünün yanı sıra kalıcı çözümleri de içeren düzenlemeler” yer almaktadır.

Diğer yandan söz konusu tasarıyla çok sayıda kişinin ufak meblağlar ile bir girişime /projeye internet siteleri aracılığıyla fon sağlaması veya bağış yapmasına imkan tanıyan kitle fonlaması sisteminin ülkemiz ekonomisine kazandırılması, Hazine Müsteşarlığı’nın üst fonların yanı sıra sermaye şirketlerine ve/veya projelere finansman sağlayan fonlara da kaynak aktarabilmesi ve girişimcilerin faizsiz finansmana erişiminin artırılması gibi düzenlemelere de yer verilmiş bulunmaktadır.