Vergi hukukunda tebliğ yeri

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi
AA + -

Vergi hukukunda kural olarak tahakkuk fişinden gayri vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci maddesinde 7021 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca “vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresi bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Buna göre mükelleflere tebliğler bilinen adreslere yapılabilecek olup, aşağıda yer alan adresler bilinen adres olarak kabul edilecektir. Buna göre mükelleflerin bilinen adresleri;

  • Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri,
  • Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak koşuluyla yetkili memurlar tarafından tutanakla tespit edilen iş yeri adresleri ile,
  • Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan adres, kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresidir.

Ancak yukarıda yer alan mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri ile yoklama ile tespit edilen iş yeri adreslerinden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son bildirilmiş veya bu makam tarafından tespit edilmiş olan adres dikkate alınarak tebligat öncelikle bu adrese yapılacaktır.

İş yeri adresinde tebliğ yapılacak olanların adreslerinde bulunmamaları halinde, işin bırakılması veya işin bırakılmış olduğu hususunun kabul edilmesi hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde ise bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacak.

Bu bağlamda tebliğ evrakını gönderecek olan idare öncelikle kayıtlarını inceleyerek kayıtlarına intikal etmiş iş yeri adresi olup olmadığını kontrol edecek, bu kapsamda bir iş yeri adresi bulunması durumunda tebligatın bu iş adresinde yapılması sağlanacaktır.

İş yeri adresinde tebliğ yapılacak olanların;

  • Geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adreslerinde bulunamaması,
  • Vergi Usul Kanunu’nun 160’ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili mevzuat kapsamında işini bırakmış olduğu tespit ve kabul edilmiş olunması,

Hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak.

Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılabilecek.

Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilecek ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit edilecek.

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini (açıklamasını) içeren bir pusula kapıya yapıştırılacak. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim edecek. Bu durumda tebliğ pusulasının kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılacak.

Bilinen iş yeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın muhatabın tebellüğden kaçınması (imtina etmesi) durumunda, posta memuru tarafından tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini (açıklaması) içeren pusula kapıya yapıştırılacak. Bu durumda; posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakını gönderen idareye iade işlemi yapılır.

Vergi Usul Kanunu’nun 157’nci maddesi gereği olarak “… yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.”

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi Vergi Usul Kanunu’nun 485 sıra numaralı Tebliğinde mevcut. (17.12.2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete)