FATİH Projesi’ne KDV kolaylığı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 16 Ocak 2018 Salı
AA + -

FATİH Projesi, “yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleri doğrultusunda Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekatı” olarak tanımlanmakta olup bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet alımları ile yapım işlemlerinde usul ve esaslar rekabete açık olarak yapılacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin II/E kısmının 7’nci bölümünden sonra gelmek üzere “Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekatı (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet istisnası” ile ilgili açıklamalar 8’inci bölümde yer almaktadır. (x)

Yapılan düzenleme gereği KDV Kanunu’nun geçici 38’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca “… 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere proje bileşenlerine ilişkin olarak; Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının Katma Değer Vergisinden müstesna tutulması

 • Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirim konusu yapılması
 • İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin istemi (talebi) üzerine iade edilmesi
 • Maliye Bakanlığı’nın istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için;

 • Konuya ilişkin sözleşmenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yükleniciler arasında 05.12.2017 tarihlerinden sonra düzenlenmiş olması 
 • Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin FATİH Projesi kapsamındaki bileşenlerden olması
 • Proje kapsamındaki mal ve hizmet ifalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılmış olması veya bu kapsamdaki ithalatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

FATİH Projesi kapsamında hak sahiplerine Katma Değer Vergisi iadeleri “mahsuben” iade için aranan belgelerin ibrazı halinde miktarına bakılmaksızın, Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirileceği gibi mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan ve 5 bin TL’yi aşmayan nakden iade işlemleri aynı koşullarda vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. İadenin 5 bin TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yapılacaktır. Teminat verilmesi halinde ise mükellefin iade istemi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

Konuya ilişkin iadenin yapılabilmesi için hak sahibinden aranacak belgeler;

 • Standart iade talep dilekçesi;
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV Listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV Listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • İstisna belgesi ve eki listenin örneğinin ibrazı gerekmektedir.

(x) 31.12.2017 gün ve 30287 sayılı Resmi Gazete