2018 yılı Emlak Vergisi değerleri

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi
AA + -

Emlak Vergisi Kanunu’na 7061 Sayılı Kanun ile eklenen geçici 23’üncü madde uyarınca “Takdir Komisyonlarınca 2017 yılında, 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin yüzde 50 fazlası esas” alınacaktır. Ayrıca 2018 yılını “takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesi kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacaktır.”

Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre vergi değeri Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde arsa ve arazi birim değer tespitine ilişkin hükümleri uyarınca takdir komisyonlarınca takdir olunan metrekare birim değerlere göre hesaplanan bedeldir. Bu bağlamda asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri takdir komisyonlarınca dört yılda bir yapılmaktadır.

Takdir komisyonlarınca asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri;

Arsalarda, her mahalle için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler itibarıyla tespit edilmektedir.

Arazilerde ise her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla belirlenmektedir.

Vergi değerinin hesaplanmasında; arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınmaktadır.

Örneğin 2013 yılında (A) Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Soğuk Pınar mahallesi Yıldırım sokağına ilişkin 2014 yılı için arsa takdir komisyonu tarafından takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 600- TL’dir. Bu birim değerin 2017 yılı itibarıyla ilgili yıllara ilişkin yeniden değerleme oranı uygulanmış değeri 672.66 TL’dir. Aynı yere ilişkin 2018 yılı için takdir komisyonunca asgari ölçüde arsa birim metrekare değeri 1.600-TL takdir edilmiş olup, bu değer 2017 yılında uygulanan birim değerle karşılaştırıldığında yüzde 137.86’lık bir artış söz konusu olmaktadır. Takdir komisyonlarınca arsaya ilişkin olarak 2018 yılı için takdir edilen bu değer geçici 23’üncü maddeye göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
2014 yılı için takdir edilen arsa metrekare birim değeri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 600-TL
Kümülatif artış oranı (2014-2017 arası)_ _ _ _ _ _ _ _yüzde 12.11
2017 yılı emlak vergisi değerine esas arsa metrekare birim değeri [1+(1x2)] __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _672.66 TL
Geçici 23’üncü madde uyarlamasına göre 2017 yılı için uygulanan birim değerin yüzde 50’si [3x %50] _ _ _ _ _ _ _336.33 TL
2018 yılı için komisyonca takdir edilen arsa metrekare birim değeri _ _ _ _ _ _1.600-TL
2018 yılı için uygulanacak arsa metrekare birim değeri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.008.99 TL

Dolayısıyla yukarıda da görüleceği üzere takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen 1.600-TL, 2017 yılında uygulanan 672.66 TL’nin yüzde 50 fazlasını aştığından (1.008.99 TL) geçici 23’üncü maddenin öngörmüş olduğu artış çerçevesinde emlak vergi değerinin hesabında arsa metrekare birim değeri olarak 1.600-TL yerine 1.008.99 TL esas alınacaktır.

Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine karşı açılan davalar neticesinde, mahkemelerce takdir komisyonu kararıyla belirlenen metrekare birim değerlerin;

İptal edilmesi sonucu takdir komisyonları tarafından yeni bir değer belirlenmesi,

Kısmen iptal ve kısmen tasdik edilmesi,

Tasdik edilmesi, halleri sonucu oluşan bu değerler 2017 yılında uygulanan değerlerin yüzde 50’sinden fazlasını aşıyorsa 2018 yılına ilişkin bina, arsa ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınarak emlak vergi değerleri ilgili belediyeler tarafından Emlak Vergisi Kanunu Seri No:72 Genel Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacaktır. [26 Aralık 2017 gün 30282 Sayılı Resmi Gazete]