Yurtdışından elektronik ortamda atılan hizmet KDV’si

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi
AA + -

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41’inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği, Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabi olup, bu hizmetlere ilişkin Katma Değer Vergisi’nin beyanı ve ödemesi ile ilgili esaslar 31.01.2018 gün ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu bağlamda elektronik ortamda sunulan hizmetlerin bir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumunda bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; beyanname ve bildirimlerin şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, bunların aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri elektronik ortamda tebliğ etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kapsamdaki hizmet sunucularının ilk kez verecekleri konuya ilişkin 3 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.digitalservice.gib.gov.tr” adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.

Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir.

Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmektedir.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın beyannamelerini Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesi uyarınca meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu yoktur.

Elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip ödenecektir.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV mükellefiyeti kapsamında bulunanların Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Diğer yandan Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin olması koşuluyla, Türkiye’de Katma Değer Vergisi mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen Katma Değer Vergisi’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/1’inci maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyetine ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği 01.01.2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren yirmi dördüncü günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri gerekmektedir.