SGK’da otomatik işyeri tescil dönemi başladı

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Mart 2018 Salı
AA + -

10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile işverenlere kolaylık amacıyla bazı SGK uygulamalarında değişikliğe gidildi. Kanunda; şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirimin SGK’ya yapılmış sayılacağı ve işverenlerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği hükme bağlandı.

OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ

SGK Kanunu’nda yapılan değişiklik ile sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilinin otomatik yapılmasına karar verildi. Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik olarak işyeri tescilinin yapılabilmesi için ticaret sicil müdürlüklerine yapılan şirket kuruluşu başvurularında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte;

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği işyeri bildirgesi eki belgelerin,
 • Islak imzalı e-sigorta sözleşmesinin,
 • İşveren haricindeki kişilerce e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusunun yapılması durumunda, işveren vekili veya işvereni temsil ve ilzama yetkili olunması ya da işveren adına; Sosyal Güvenlik Kurumu’na her türlü başvuruyu yapmaya, kurumla her türlü sözleşmeyi imzalamaya, kurumdan her türlü belgeyi teslim almaya ve kuruma her türlü belgeyi vermeye yetkili olunduğuna veya e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, e-sigorta sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, kuruma e-sigorta kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye yetkili olunduğuna dair özel vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin verilmesi gerekiyor.

ONLİNE AKTARIM

Ticaret sicil müdürlükleri tarafından bu bilgiler SGK’ya online aktarılacak. Bu aktarma sonucunda ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket bakımından işyerinin otomatik tescil işlemi ve e-sigorta aktivasyon işlemi yapılacak ve işveren kuruma müracaat etmeden e-sigorta işlemlerini yapabilecek. Ancak belgelerin ticaret sicil müdürlüklerine verilmemesi halinde ticaret sicil müdürlüklerince yapılan tescile istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi yine yapılacak olup e-sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu durumda, işverenin e-sigorta işlemlerini yapabilmesi için belirtilen belgelerle bizzat SGK’ya başvurması gerekiyor. Ayrıca, ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ekinde kendisine verilen belgeleri kurumca istenilmesi durumunda ibraz etmek üzere muhafaza edecek.

DEVİR VE KAPANMA

Yukarıda anlatılan süreç ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik işyeri tescili ile alakalı olup; otomatik tescil işlemi yapıldıktan sonra işverenin işyerini devretmesi, kapatması, yeni bir e-sigorta kullanıcısı belirlenmesi gibi diğer bütün işlemlerde kuruma verilmesi gereken belgelerin (örneğin imza sirküsü vb.)
ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekiyor. Ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte sunulması gerekli olan belgelerin verilmesi konusunda şirket kuruluşu başvurusunda bulunanları uyaracak.

Sorularınız için: [email protected]

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE TESCİLE İSTİNADEN OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ

Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden SGK tarafından işyeri tescilinin otomatik olarak oluşturulması aşağıda belirtilen aşamalar göz önünde bulundurularak yapılacak.

 • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden yapılacak otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden, sigortalı çalıştırılmaya ilişkin şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda bir bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyası otomatik olarak tescil edilecek. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi verilmeyecek.
 • Şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde dosyanın kapsama alınma tarihi olarak bu tarih, müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş tarihi; sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair tarihin bulunmaması halinde ise dosyanın kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş tarihi esas alınacak.
 • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden işyeri dosyası otomatik oluşturulacak ve işyeri tescil ekranında listeleme menüsünde yer alan işyerine ilişkin bilgileri içeren formunun dökümü alınarak işverene tebliğ edilecek.
 • Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde daha sonra işveren tarafından sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde, işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncellenecek. Ancak bu durumda işyeri bildirgesi istenilmeyecek ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacak.
 • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik işyeri tescili yapıldıktan sonra otomatik tescil edilen şirket adına aynı adres için işyeri bildirgesi verilmesi halinde işyeri tescil edilmeyecek ve işlemler otomatik tescil edilen dosya üzerinden yürütülecek.
 • Otomatik işyeri tescili şirketlerin ilk kuruluşu için söz konusu olduğundan, işyeri bildirgesi verilmesini gerektiren işlemler (şube açılışı, devir, nev’i değişikliği, işyerinin nakli gibi) için işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmuyor.
 • Otomatik tescil edilen şirketin ihale konusu iş alması, bina inşaatı, şirket kuruluş adresinden farklı bir adreste yeni bir işyeri açması gibi nedenlerle sigortalı çalıştırmaya başlanması halinde işyeri bildirgesi verilecek, verilmemesi halinde SGK idari para cezası uygulanacak.
 • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik tescil edilen işyerlerinden, e-sigorta başvuru sözleşmesi ticaret sicil müdürlüklerine verildiğinden, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruya gerek kalmadan e-sigorta kullanıcı adı ve şifresi üretilerek e-devlet üzerinden ilgiliye gönderilecek.

İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde tescil tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigortalı çalıştırılmaması halinde oluşturulan dosya sistem tarafından kapsamdan çıkarılacak. Ancak 2 yıllık süreden sonra sigortalı çalıştırılması halinde dosya yeniden aktif hale getirilebilecek ve işlemler bu dosya üzerinden yürütülecek.