Yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 09 Nisan 2018 Pazartesi
AA + -

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi “indirimli kurumlar vergisi” uygulaması ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu düzenleme gereği Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar; yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.

Söz konusu maddenin uygulanmasında yatırıma katkı tutarı indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilatından vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade etmektedir. Bu bağlamda yatırımın tamamlanması koşuluyla indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yılda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu (Kararları) uyarınca arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu edilmemektedir. Bu nedenle yatırıma katkı tutarlarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tabi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmamaktadır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlarla ilgili olarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasına; yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren başlanabilmektedir. Bu nedenle yatırımın işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren yatırımdan elde edilen kazanca teşvik belgesinde yer alan ve vergi indirimi içeren yatırım tutarını aşmamak üzere gerçekleştirilen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun 25 Aralık 2017 gün ve 2017/11175 sayılı kararı ile söz konusu uygulamanın 2018’de de sürdürülmesi öngörülmüştür.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması–US-97 kapsamında imalat sanayi alt sektörlerinde bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi hesabında uygulanacak yatırıma katkı oranları 15 (on beş) puanlık ilave ile aşağıdaki gibi olacaktır. (Bu oranlar için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.)

Söz konusu yatırımlarda 2018’de de kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi, tüm bölgelerde yüzde 100 oranında veya yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde 100 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A-6 maddesi uyarınca hesap dönemi itibarıyla uygulama ile ilgili öngörülen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunmaktadır. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde ise devralan kurum aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanmaktadır. Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda da aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.