Sosyal güvenlik borç affı ve yapılandırmada yol haritası

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi
AA + -

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilen ve kamuoyunda Torba Kanun Tasarısı olarak bilinen ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’ ile SGK borç yapılandırması ve affının detayları şekillendi.

Esnaf-sanatkar, şirket ortağı ve diğer işyeri sahibi ile sigortalıları ilgilendiren bu tasarıdan faydalanma esasları bu yazımıza konu edinildi.

KİMLER FAYDALANACAK?

2018/Mart ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan; SSK, Bağ-Kur sigorta prim borçları, Emekli Sandığı emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, topluluk sigortası primi, kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i borçları olanlar bu imkandan faydalanabilecek. Ayrıca;

  • 31 Mart 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları ile 
  • 31 Mart 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ile emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarının yapılandırılması da düzenleniyor.

YAPILANDIRMA ESASLARI

Başvuruda bulunan mükelleflerin borçların genel olarak ikişer aylık devreler hâlinde 18 eşit taksitte ödemeleri öngörüldü, ancak daha kısa sürede ödeme seçenekleri de düzenlendi.

Borçların, ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi hâlinde yapılandırılmış olan borçlara herhangi bir ek mali müeyyide uygulanmayacağı, peşin ödemeyi teşvik etmek amacıyla yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçileceği, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacağı düzenlendi.

Yapılandırılan borçların taksitler hâlinde ödenmek istenmesi durumunda, söz konusu borçların maddede belirtilen katsayılara göre artırılmış şekliyle ödenmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

Kanuna göre yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçluların ödeme seçeneklerinden birini başvuru esnasında tercih etmeleri gerekiyor. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılması mümkün olmadığı halde daha kısa sürede ödeme yapılması mümkün. Bu takdirde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Öte yandan borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

  • 6 eşit taksit için (1.05),
  • 9 eşit taksit için (1.07),
  • 12 eşit taksit için (1.10) ve 
  • 18 eşit taksit için (1.15) katsayısı uygulanacak.

Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Sorularınız için: [email protected]

SİLİNECEK BORÇLAR

SGK Kanunu kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk Lirası’nı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk Lirası’nı aşmayanların tahsilinden vazgeçilip silinecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İşyerinin işlem görmekte olduğu işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla yapılabilecek. Başvurular, SGK tarafından hazırlanacak matbu formlarının doldurulması suretiyle olacak. Bu kapsamdaki borçların kredi kartı ile ödenmesi imkanı da olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan borçların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilecek.

YAPILANDIRMADAN ÖNCE BORÇ ASLINI ÖDEMİŞ OLANLAR

Kapsama giren borçların; asıllarının Torba Kanun’un yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın yüzde 40’ının öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

BORÇ ZAMANINDA ÖDENMEZSE!

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şart. Başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. Taksitlere yönelik küçük tutarlı eksik ödemelerin ihlal sayılmayarak taksitlendirmenin devamı sağlanıyor.