Kamu alacaklarının ödenmesinde olağanüstü kolaylık

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2018 Pazartesi
AA + -

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 30 Nisan 2018 tarihinde sunulan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı“ ülkemizde süregelen bazı kamu alacaklarının tahsilinde ortaya çıkan gecikme ve tıkanıklıklara son vermeye yöneliktir.

Söz konusu tasarının kanunlaşması halinde mali açıdan;

  • Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi,
  • Mevcut ve muhtemel ihtilafların (uyuşmazlıkların) sulh yoluyla çözümlenerek sonuçlandırılması,
  • Matrah ve matrah artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin sağlanması, geçmiş vergilendirme dönemleriyle ilgili olası risklerin kaldırılması,
  • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca söz konusu tasarı sosyal güvenlik hukuku açısından ülkemizde var olan sorunların giderilmesine yönelik önemli çözüm yollarını içermektedir.

Tasarıda yer alan düzenlemeye yönelik maddeler geniş kapsamlı olup, ancak söz konusu maddelerin içeriği dikkate alındığında; her bir maddenin ayrı ayrı özelliğe sahip olduğu, uygulamada var olan tıkanıklıkların giderilmesine yönelik istisnai olarak getirilen kolaylıklardan yararlanılması gerektiği hususu kolayca anlaşılmaktadır.

Tasarı ile;

  • 31 Mart 2018 tarihi dahil bu tarihe kadar önceki dönemlerde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve söz konusu vergilere bağlı vergi cezaları, gecikme zammı ve faizleri ile diğer bazı kanunlarda yer alan idari para cezalarının ödenmesine kolaylık getirilmektedir.
  • Muhasebe kayıtlarının fiili durumlarla örtüşür hale getirilebilmesi için işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde fiilen işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan olan borç ve alacakların kayıt altına alınabilmesini sağlamak, bu bağlamda da vergi mükelleflerinin yıllardır taşımakta olduğu defter kayıtları–fiili durum uyumsuzluğu riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik özel düzenlemelere ağırlık verilmesi,
  • Gümrük kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğünden doğan ve Gümrük Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının tasfiyesine yönelik ödeme kolaylıkları,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve tahakkuk ettiği halde halen ödenmemiş bulunan, 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları ile önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının tasfiyesine yönelik kolaylıklar,
  • 31 Mart 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaat ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarının da söz konusu kanun kapsamına alındığı,
  • Belediyelerin Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2018 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergileri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan aslı ve fer’i amme alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına alındığı,

Tasarının 3’üncü maddesi ile “Bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ–ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi” koşuluyla gümrük vergisi de dahil vergilerin yüzde 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.