Kamu alacaklarının ödenmesine getirilen kolaylık

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 28 Mayıs 2018 Pazartesi
AA + -

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 11 Mayıs 2018’de TBMM’de kabul edilerek 18 Mayıs 2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış; 13, 14, 18, 19, 20 ve 21’inci maddeleri daha sonra yürürlüğe girmek üzere diğer maddeleri 18 Mayıs 2018 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kanunun ileri tarihte yürürlüğe girecek olan maddeleri hariç diğer maddelerinin özet konuları aşağıda yer almaktadır.
Şöyle ki;

  • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

               - 31 Mart 2018’den (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (31 Mart 2018’den sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç) olmak üzere;
               - 2018 için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç olmak üzere 2018 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2018’den (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
               - 2018 için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç olmak üzere 2018 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2018’den (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
               - 31 Mart 2018’den (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
               - İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan, emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip edilen ve bu kanunun Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 18 Mayıs 2018’e veya bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

               - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun sigortalık           statüsünden kaynaklanan 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları alacakları,
               - 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

  • 31 Mart 2018’e kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • 31 Mart 2018’e kadar (bu tarih dahil) sigorta mevzuatına ilişkin olup, ilgili kanunları uyarınca idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
  • İl özel idarelerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Mart 2018’den (bu tarih dahil) önce olduğu halde ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları(idari para cezaları ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre alınan özel idare payı hariç) 
  • Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2018’den (bu tarih dahil) önce olduğu halde 18 Mayıs 2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklar, söz konusu kanun kapsamında değerlendirilmiş, cezaların önemli bir bölümü kaldırılarak, alacakların ödenmesine de kolaylık getirilmiştir. 
  • Ayrıca 7143 sayılı kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 18 Mayıs 2018’den önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin işlemlerine bu kanunun matrah ve vergi artımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla devam ettirilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin yüzde 50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine 18 Mayıs 2018’e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin, 
  • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25’inin ilgili idareye yazılı başvuruda bulunarak kısmen veya tamamen vazgeçilmesini sağlamak da mümkün olacaktır.

Bu haklardan yararlanmak isteyenler, söz konusu kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 18 Mayıs 2018’i izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.