Kadın hizmet erbabına kreşten yararlanma hakkı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi
AA + -

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde vergiden istisnayı düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasına “Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisinden İstisna“ ile ilgili 16’ncı fıkra eklenmiştir. Şöyle ki;

“İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler işverence bu hizmetlerin verilmediği durumlarda ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık; asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır.
Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 303 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 7’nci maddesinde ifade edildiği üzere, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna (bağışık) olacaktır. Bu bağlamda da söz konusu hizmetin işverenin kendisine ait veya kiralanmış olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

Diğer yandan işverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından işletilen kreş ve gündüz bakımevlerinden alınması, ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması gerekmektedir. Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak kabul edilecek ve vergilendirilecektir.

Yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Bu bağlamda 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 15 oranı, bu tarihten itibaren asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’si olarak belirlenmiştir. Bu miktar 2018 yılı için (2029,50 x % 50=) 1.014.75 TL’dir.

İşverenler tarafından kadın hizmet erbabı adına doğrudan kreş ve gündüz bakımevi işleten mükelleflere yapılan ödemelerin belli bir dönem için toplu olarak yapılması durumunda, her bir aya isabet eden tutar, ilgili ay ücret matrahı ilişkilendirilerek istisna uygulanacaktır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, işveren tarafından ödenen tutar da dahil olmak üzere, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı adına düzenlenmesi gerekmekte olup, işverenlerin bu kapsamda yaptığı ödemelere ilişkin belgelerin kanunda öngörülen süre boyunca saklanması gerekmektedir.

Ayrıca kadın hizmet erbabına Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında sağlanan menfaat ve yapılan ödemelere ilişkin tutarların, asıl ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

Örneğin (X) A.Ş. çalıştırdığı hizmet erbabına iş yerinde kreş hizmeti vermekte olup, söz konusu iş yerinde 40 hizmet erbabının 25’i bu hizmetten yararlanmaktadır. Bu hizmetten yararlananlardan 15’i kadın, 10’u erkektir. Bu durumda 15 kadın hizmet erbabı için sağlanan menfaatin tamamı istisna kapsamında olacak, erkek hizmet erbabı açısından sağlanan menfaat ücret olarak değerlendirilerek vergilendirilecektir.

Bir başka örnekte de (Y) Ltd. Şti’de asgari ücretle çalışan hizmet erbabı Bayan (R) arasında düzenlenen bireysel iş sözleşmesinde Bayan (R)’nin asıl ücretine ek olarak 480 TL kreş yardımı ödenmesi öngörülmüş olup, (Y) limited şirketi tarafından yapılan bu ödeme asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’si olan (2029,50 x % 50=) 1.014.75 TL’den az olduğu için gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.

İşverenler tarafından ilgili kanunlar, toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmeleri uyarınca hizmet erbabına asıl ücretine ek olarak bazı ödemeler yapılabilmekte ve bazı menfaatler sağlanabilmektedir.
Ancak yapılan bu ödemeler ve sağlanan menfaatler Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında istisna sayılmadığı sürece ücret kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’n 4. maddesi ile Gelir Vergisi Kanun’un 23. maddesinin birinci maddesinin birinci fıkrasına eklenen söz konusu bent’in uygulamada işlerliği zaman içerisinde izlenebilecektir.