İmalat ve bilişimde cazip SGK teşvikleri

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma
AA + -

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) uzun yıllardan beri farklı şartlarda çok sayıda teşvik uygulamaları var. Özellikle imalat ve bilişim sektörüne yönelik SGK prim desteği çok cazip avantajlar sağlıyor. Şartları taşımalarına rağmen birçok işverenin bilgi eksikliği nedeniyle bu teşvikten faydalanamadığı anlaşılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) uzun yıllardan beri farklı şartlar ihtiva eden çok sayıda teşvik uygulamaları bulunuyor. 2018’de yeni istihdam teşvikleri yürürlüğe kondu. Özellikle imalat ve bilişim sektörüne yönelik yürürlüğe konan SGK prim desteği çok cazip avantajlar sağlıyor. 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu teşvikten, şartları taşımalarına rağmen birçok işverenin bilgi eksikliği nedeniyle faydalanamadığı anlaşılıyor.

DESTEK SÜRESİ

Özellikle imalat ve bilişim sektörüne yönelik sağlanan SGK prim desteği, 2020 aralık ayı aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay uygulanacak. Bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay uygulanacak.

GEREKEN ŞARTLAR

1 - İşe alınacak çalışanlar yönünden

 • 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınmış olması
 • Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması
 • İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmamaları gerekiyor.

Diğer taraftan, sigortalıların;

 • Aday çırak, çırak veya işletmelerde mesleki eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 no’lu belge türü seçilmek suretiyle
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43, 49 ve 50 no’lu belge türü seçilmek suretiyle
 • Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 46 no’lu belge türü seçilmek suretiyle,
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 no’lu belge türü seçilmek suretiyle
 • Sıfır gün ve sıfır kazançlı

Düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki 3 aylık süre içinde SGK’ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmıyor.

2 - İşyeri yönünden

İşyeri yönünden gerekli şartlar genel olarak diğer teşviklerde aranan şartlarla aynı. Buna göre;

 • Özel sektör işverenine ait olması
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması ile 
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

31 Aralık 2017 tarihi ve öncesinde işe alınanlar ile 1 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunuyor.

İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacak.

Sorun cevaplayalım: [email protected]

HER SEKTÖRE FARKLI DESTEK

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacak.

 • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. (Toplamda 883,01 TL)

BAKANLAR KURULU BELİRLİYOR

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili bulunuyor. 1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında SGK kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri;
1 Ocak 2018’den sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılacak.
Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz. Sahte ya da kaçak sigortalı çalıştıran işverenler de bu destekten bir ay / bir yıl süreyle yararlanamayacak.