Girişimci gençlere SGK’dan prim teşviki

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı
AA + -

Mayıs ayında yayımlanan Torba Kanun ile genç müteşebbislere prim teşviki sağlandı. 18-29 yaş arasında olup ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilecek.

Resmi Gazete’de 18.05.2018 tarihinde yayımlanan Torba Kanun’la kalkınmanın itici gücü ve yenilik kaynaklarından olan genç müteşebbislere (girişimcilere) Bağ-Kur prim teşviki sağladı. Teşvikin uygulanmasına 01.06.2018’den itibaren başlandı. Bu teşvik uygulaması Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak suretiyle vergi teşvikinden faydalanan mükelleflerinden, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanların bir yıl süreyle aylık prime esas kazançları günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazinece karşılanması şeklinde olacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 4/1-b kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlanabilecek.

FAYDALANMA ŞARTLARI

Bu teşvikten faydalanmak için işe başlamanın GVK’nın mükerrer 20. maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekiyor. Sigortalının işe başlamasını kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen SGK tarafından sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacak. Örneğin 01.07.2018 tarihinde market işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Emir beyin SGK’ya bildirimi vergi dairesince 5 ay sonra yapıldı. Buna göre, Emir bey, 01.07.2018’den itibaren bu prim teşvikinden yararlanacak.

İŞİN BAŞINDA BULUNMALI

Faydalanmak için gereken diğer bir şart ise kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmayacak. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor. Bu teşvik için 18-29 yaş şartının yanı sıra sigortalının mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaması gerekiyor.

SGK TESCİL İŞLEMLERİ

Bu teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, GVK’nın mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalandığına dair sorgulamanın SGK ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında karşılıklı veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılmasına istinaden tescil işlemleri yapılacak. Ancak, veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının GVK’nın mükerrer 20. maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor.

BEYAN VE SÜRE

Prim teşvikinden yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katı olarak belirlendiğinden bu kapsamdaki sigortalıların beyanları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince kabul edilmeyecek, 01.06.2018 tarihi ve sonrasına beyan girişi yapılsa dahi aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlanacak. Sorun cevaplayalım: [email protected]

YANLIŞ VE YERSİZ YARARLANMA

Daha önce teşvikten yararlandığı halde sigortalılık bilgilerinde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle teşvikten yararlandığı dönemlerde teşvik uygulamasından yararlanamayacak duruma düştüğü anlaşılan sigortalının, yararlanmış olduğu teşvikler iptal edilerek prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettiriliyor.

ADİ ORTAKLIK VEYA ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL FAYDALANACAK?

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı 18.05.2018’de yayımlanan teşvikten faydalanacak. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacak.