Konkordato uygulaması

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı
AA + -

İcra ve İflas Kanunu’nun 285’inci maddesi uyarınca “Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. “Bu bağlamda “iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.”

Konkordato isteminde bulunan, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmakla yükümlüdür.

Konkordato istemine eklenecek belgeler ise İcra ve İflas Kanunu’nun 286’ncı maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp-satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlayacağını gösteren konkordato ön projesi, borçlunun mal varlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler,

  • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
  • Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaşmalı olarak gösteren tablo,
  • Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları, (Ancak bu koşul 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28’inci maddesi kapsamında küçük işletmeler (KOBİ) bakımından uygulanmayacaktır.)

İcra ve İflas Kanunu’nun 286’ncı maddesi uyarınca sunulması öngörülen mali tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilecektir.

Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

Konkordato talebi üzerine mahkeme yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararı verir ve borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır.

Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse, borçlunun yukarıda belirtilen belgeleri ve kayıtları mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması halinde geçici mühlet verebilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak sunulmaması halinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin de reddine karar verilir.

Mahkeme geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici komiseri görevlendirir.

Bu aşamada alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilecektir.

Dosyayı teslim alan komiser kesin mühlet (süre) içinde konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak dosyayı raporuyla beraber mahkemeye iade eder.

Komiserin görevleri İcra ve İflas Kanunu’nun 290’ncı maddesinde yer almaktadır. Buna göre komiserin görevleri;

  • Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak,
  • Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek,
  • İcra ve İflas Kanunu’nda verilen görevleri yapmak,
  • Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak,
  • Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek,
  • Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali durumu hakkında bilgi vermek,
  • Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri ile ilgili şikayetler, asliye ticaret mahkemesi tarafından kesin karara bağlanır.