Vergi borçlularının açıklanması

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi
AA + -

Vergi Usul Yasası’nın 5’inci maddesi uyarınca yasa maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiş olan kimseler görevleri dolayısıyla mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine (aleyhine) kullanamazlar. Bu kişiler;

  • “Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar
  • Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar
  • Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler
  • Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler”dir.

“Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.”

Ancak vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükelleflerin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan söz konusu yerde de yapılır. Bu düzenleme dayanak gösterilerek;

Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı’nca” açıklanabilmektedir. Yasal düzenleme gereği Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilmektedir. Ayrıca kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilmektedir.

Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı (içeriği) itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporlarıyla tespit olunanların kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı kanunla kurulmuş olan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyeti sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da söz konusu maddede yazılı kurallara uymak zorundadırlar.

Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yayımlanan 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde konu değerlendirildiğinde (27 Ocak 2001 gün ve 24300 sayılı Resmi Gazete) ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile bu tarhiyatlara ilişkin olarak kesilen cezaların kesinleşmesi halinde açıklanması mümkündür. Söz konusu tarhiyatların dava konusu yapılması halinde kesinleşme yargı yolunun tükenmesi halinde gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda da konuya özgü açıklama “mükellefin adı-soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, esas faaliyet konusu, kesinleşen vergi toplamı, kesinleşen ceza toplamı ve gecikme faizi tutarı dahil” yapılacaktır.

Vergi borcu olanların açıklanmasına ait liste alfabetik sıralama ile ad-soyad (unvan) belirtilmek suretiyle sıra numarası verilerek yapılır. (Genel Tebliğ. No:293)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi) Başkanlığı tarafından yayımlanan 501 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğ ile 2018’de konuya ilişkin olarak yapılacak açıklamaların esasları belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğin 3’üncü maddesinde “açıklama” kapsamına alınmayan kamu alacakları, konuya ilişkin kanun ve madde numaraları ile duyurulmuştur. (9 Temmuz 2018 gün 30473 sayılı Resmi Gazete, Vergi Usul Kanunu 501 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ)

Buna göre;

  • 2018’de yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle, 17 Ağustos 2018 ile 17 Eylül 2018 tarihleri (bu tarihler dâhil olmak üzere) arasında Türkiye genelinde vergi dairelerinde, 24 Eylül 2018 ile 9 Ekim 2018 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması, 
  • Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması
  • Yapılan açıklamada 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu 293 sayılı tebliğ ile yapılan açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacağı,
  • Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile belirlenen esaslara uyulacağı, ancak aynı tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki hazırlanmış olan listelerin gönderileceği adresler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.