Yurtdışında bulunan bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi
AA + -

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrası uyarınca;

“Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançları hakkında aşağıdaki hükümler” uygulanmaktadır.

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu düzenleme uyarınca 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. 
  • Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir. 
  • Yukarıda yer alan yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt dışında bulunan ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılma-sında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanabilecektir.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bakanlar Kurulu, bu düzenlemede yer alan süreleri, bitim tarihinden itibaren altı aya kadar uzatmaya; Maliye Bakanlığı, fıkra kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim veya beyana esas değerlerin tespiti, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, bu düzenlemenin uygulamasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı makamınca; 29 Ağustos 2018 gün ve 48 sayılı Kararla “7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un” 10’uncu maddesinin yukarıya aktarılmış bulunan 13’üncü fıkrasının (h) bendinde yer alan sürelerin, bitim tarihinden itibaren altı ay uzatılmasına karar verilmiştir. (Karar No: 48, Karar tarihi 29 Ağustos 2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’la ilgili (3) seri numaralı tebliğde de ifade edildiği üzere; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Kasım 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmek suretiyle söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etme hakkına sahiptirler. Ancak söz konusu varlıkların bildirim tarihinden itibaren kanunda yer alan süre içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve/veya yurt dışı borçlarının kapatılmasında kullanılması gerekmektedir.

Varlıkların beyan değerleri;

  • Türk Lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle,
  • Altın rayiç bedeliyle, 
  • Döviz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruyla, 
  • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;

      - Hisse senedi gibi pay senetleri varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,
      - Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,
      - Yatırım fonu katılma belgeleri, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla,
      - Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,
      - Taşınmazlar, rayiç bedeliyle belirlenecek ve hesaplanacaktır.