Yabancı istihdamın denetimi

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi
AA + -

Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre; yabancıların ve işverenlerin bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetleniyor.

Söz konusu kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılıyor ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanıyor.

Ayrıca kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, durum ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE UYGULANAN CEZALAR

Denetim elemanları tarafından yapılan denetimler sonucunda çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde her bir yükümlülük için ayrı ayrı idari para cezaları uygulanıyor. Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor.

Ayrıca idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor. 2018 yılı idari para cezası tutarları, 2017 yılı yeniden değerleme oranında (yüzde 14.47) artırıldı. Belirtilen bu cezaların yanı sıra izinsiz ve kayıt dışı çalıştırılanlar için ayrıca SGK idari para cezaları da uygulanıyor. Her bir yabancının; sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesine bağlı olarak 2.029.50 ila 10.147.50 TL arasında idari para cezası uygulanıyor.

Diğer yandan çalışma süresine bağlı olarak her ay iki asgari ücret tutarında prim belgeleri için ceza uygulanıyor. Yapılacak incelemeye bağlı olarak da 12 asgari ücrete varan geçersizlik cezası da uygulanabiliyor.

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILAN İŞLEMLER

İş müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri ile diğer kamu idarelerinin denetim elemanları ve kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri ve durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirmeleri halinde, İl Müdürlüğünce gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre doğrudan idari yaptırım uygulanıyor.

Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetleri veya ilgili kurumlar tarafından gönderilen denetim raporları ve tutanaklar, idari yaptırım uygulanmasına esas teşkil edecek yeterli bilgiyi içermedikleri sonucuna varıldığında, tamamlanmak üzere ilgili kuruma iade ediliyor. Kolluk kuvvetlerince tutularak İl Müdürlüklerine intikal eden/edecek tutanaklarda herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde, söz konusu eksikliğin giderilebilmesini sağlamak amacıyla durum ilgili mülki amirliğe intikal ettiriliyor.

Hiçbir incelemeye tabi tutulmadan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine intikal eden ihbar niteliğindeki başvurular ise incelenmek üzere ilgili İş Teftiş Grup Başkanlıklarına veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderiliyor.

“Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver.” M. Twain