KDV’de olumsuz rapordan kurtulma olanağı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 18 Eylül 2018 Salı
AA + -

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin IV. bölümünde “Katma Değer Vergisi İadesinde Ortak Hususlar” belirlenmiştir. Bu bölüme 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında “KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu” ile ilgili olarak Aralık 2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine yönelik yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca;
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile;

  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
  • Beyanname vermeme,
  • Adresinde bulunamama,
  • Defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı kanunun 5’inci maddesi kapsamında Katma Değer Vergisi artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. Bu bağlamda yukarıda belirtilen yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanılması halinde faaliyete başlanılan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekmektedir.

Diğer yandan taksit uygulamasından faydalanan mükellefler için hesaplanan tutarların tamamı ödendikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. Ayrıca taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarlarının tamamı ile bir taksite ait tutarın yüzde 10 kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması koşuluyla) devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüş sağlanır. Buna göre teminat gösteren mükelleflerin söz konusu kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.

6736 sayılı kanun kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yılları ile 2013, 2014 ve 2015 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanılması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemesi halinde bu yıllar için yeniden artırım yapılmayacaktır.

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı kanunun 5’inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaktır.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacaktır. Ancak bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi’ne ilişkin düzeltme işlemi sonucunda artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki nedenler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşümünü sağlamayacaktır. Bu bağlamda da yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulaması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.

7143 sayılı kanunun 5’inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde;

  • Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma üç kat, 
  • Muhteviyatı itibarıyla, yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma iki kat teminat göstermeleri kaydıyla, bu kısmın iadesinin teminat karşılığında, kalan kısmın iadesi genel esaslara göre yerine getirilecektir. Teminat ise vergi inceleme raporuyla çözülebilecektir.
  • Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mükellefler hakkında sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerin 15 gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri hususu kendilerine bildirilecektir.