Kamu alacaklarına uygulanan faiz oranı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi
AA + -

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 51’inci maddesi uyarınca “Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. Gecikme zammı bir milyon liradan az olamaz.

Gecikme zammı 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki cezai mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik uyarınca “Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.” (KAVAK, Ahmet “Tüm Vergi Kanunları” Sf;592)

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlanan (Seri: C Sıra. No:3) sayılı Tahsilat Genel Tebliğ uyarınca 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren bu tarihe kadar olan yıllık yüzde 12 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı bu tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yıllık yüzde 22 olarak uygulanması öngörülmüştür.

Söz konusu tebliğ gereği, tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tebliğin Resmi Gazete’de yayımından önce tecil edilmiş ve tecil koşullarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil koşullarına uyulduğu sürece müracaat tarihinden itibaren eski tecil faizi olan yüzde 12 oranının uygulanmasına devam edilecek.

Diğer yandan 6 Eylül 2018 tarihinden önce tecil işleminde bulunulmuş ve bu talepleri kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak yeni talep üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu tebliğin Resmi Gazete’de yayımı tarihi olan 5 Eylül 2018 tarihi dahil bu tarihe kadar eski tecil faizi oranı yüzde 12, bu tarihten itibaren 6 Eylül 2018 tarihi dahil ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 22 oranı dikkate alınarak tecil faizi uygulanacak.

Ayrıca; 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan kanunun 48/a maddesine göre tecil faizi hesaplaması yapılacak.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 51’inci maddesinin dördüncü fıkrasının

Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden 19.10.2010 gün ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.10.2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bu tarihten geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanması öngörüldü.

Anılan maddenin Cumhurbaşkanına vermiş olduğu yetkiye istinaden 05.09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.09.2018 tarihli ve 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 05.09.2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı yüzde iki (yüzde 2) oranında ve Seri A, Sıra No 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı hesaplanarak uygulanacak.

Diğer yandan 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından 05.09.2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranının (2/100/30=) 0.000667 olarak hesaplanması öngörüldü.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı elli bin TL (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmamaktadır.