Kıdem tazminatlarının vergilendirilmesi

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi
AA + -

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 maddesinde 7103 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile yapılan değişiklik gereği olarak;

a) İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları ile

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin yukarıda yer almış bulunan istisna tutarının hesabında dikkate alınmak koşuluyla hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, vergiden bağışık tutulmuştur.

303 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar uyarınca;

- 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının yeniden düzenlenen (7) no’lu bendinin (a) alt bendi ile yasal mevzuat uyarınca ödenen kıdem tazminatlarına uygulanacak istisnaya yönelik düzenlemeler çerçevesinde;

- İş Kanunu

- Deniz İş Kanunu

- Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetin tanzimi hakkında kanuna göre;

Çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan ve ödenen 24 aylık tutarı aşmayan kıdem tazminatları, gelir vergisinden bağışık tutulmuştur.

- İş Kanunu

- Deniz İş Kanunu uyarınca hizmet erbabının çalıştığı süre için kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir.

Bir başka anlatımla 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanun’un tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnası düzenleyen 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat) sayılmamaktadır.

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ile 7103 sayılı Kanun’la 193 sayılı Kanun’un 61’inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (7) numaralı bent ile; “Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar” da bağışıklık kapsamına dahil edilmiştir.

2019 için ödenecek olan kıdem tazminatı miktarı her yıl için 6.017.60 TL olarak hesaplanmış olup bu miktar hizmet süresi dikkate alınarak yıllık olarak hesaplanacak olup, buna göre belirlenen miktar vergiden bağışık tutulacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen hüküm gereği hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret olarak kabul edilecek olup, bu tazminatlar ücret hükümlerine göre vergilendirilecektir.