İşverene süper teşvik sürprizi

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi
AA + -

‘Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ adı altında yeni bir Torba Kanun, 22 Şubat 2019’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Engellilere ve çalışanlara yönelik hazırlanan bu kanuna sonradan eklenen hükümlerle yeni bir teşvik 1 Şubat 2019’dan itibaren yürürlüğe kondu. Halen SGK (5510 sayılı) Kanunu’nda 4, İş Kanunu’nda 1, Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda 1, Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’nda 1, İşsizlik Sigortası Kanunu’nda 4, Sosyal Hizmetler Kanunu’nda 1 olmak üzere toplamda 12 farklı SGK prim teşvik, destek ve indirime ilişkin iş ve işlemler SGK aracılığıyla yürütülüyor.

Yeni yürürlüğe konan bu teşvikle birlikte SGK tarafından yürütülen teşvik sayısı böylece 13’e ulaşmış oldu.

FAYDALANMA ESASLARI

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan bu teşvikten 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri faydalanabilecek. Buna göre:

  • 01/02/2019 – 30/04/2019 tarihleri arasında 4/1-a kapsamında ilave istihdam olarak sigortalı işe almak
  • 01/01/2018-31/12/2018 döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere işe alınanların işe alındıkları tarihten itibaren en az 9 ay çalıştırılması zorunlu bulunuyor.

İşe alınan her sigortalı için üç ay süreyle işverene destek verilecek. Günlük destek 67.36 TL, aylık 2.20.00 TL (asgari ücret kadar) tutarında olacak. Bu kapsamda işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilecek ancak işverene ödenmeyecek. 4/1-c kapsamındaki sigortalılar ile emekli işçiler, stajyer ve çıraklar için bu destekten faydalanmak mümkün değil. Ayrıca diğer SGK teşviklerinde olduğu gibi:

  • Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi
  • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması ile
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

İş güvenliği uzmanları, belge türlerine göre işyerlerinin tehlike sınıfları göz önünde bulundurularak görev yapıyor. Ancak tehlikeli sınıfta görev yapacak yeterli sayıda B sınıfı belgeye sahip uzman olmadığından, geçici olarak bir alt sınıfta yer alan ve sadece az tehlikeli sınıftaki işyerlerine hizmet vermesi mümkün olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına yetki verilmişti. Verilen bu yetkinin 1/1/2019’dan itibaren sona ermesi ile birlikte 3078 adet C sınıfı iş güvenliği uzmanı işsiz kalmış, bunlardan hizmet alan işverenler de mağdur olmuştu. Düzenleme ile birlikte tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanları için daralan iş piyasasının ve işgücü piyasasının da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 1 Ocak 2020’ye kadar uzatıldı.