Asgari ücret desteğinde merak edilenler

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi
AA + -

İlk defa 2016’da yürürlüğe giren asgari ücret prim desteği, Eylül 2018’e kadar uygulandı. Bu uygulamada günlük 3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazine tarafından karşılanmak suretiyle uygulanmıştı.

Asgari ücret desteği 30 Ocak 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile önceki uygulamalardan daha farklı miktar ve şartlarla 1 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde geçerli olmak üzere yeniden uygulamaya kondu.

Asgari ücret desteğinden hangi işverenler yararlanabilir?

Asgari ücret desteğinden SSK (4/1-a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (l) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda SSK (4/1-a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de yararlanacak.

Bu bakımdan, mahiyet kodu (l) ve (3) olarak tescil edilen işyerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (l) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (l) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu destekten yararlanamayacak.

Asgari ücret desteği nasıl hesaplanacak?

Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesinde 2018 ocak ila kasım ayı döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınacak. Buna göre, 2018 ocak ila kasım ayı döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması;

  • 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL,
  • 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3.36 TL destek sağlanacak.

Ortalama sigortalı sayısı, işyerinin 2018 ocak ila 2018 kasım ayı/dönemi arasında SGK’ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı ay/dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecek. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0.01 ila 0.49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0.50 ila 0.99 arasında ise tama iblağ edilecek.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018 ocak ila 2018 kasım ayları/dönemleri arasında bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak.

Sadece bir aya ait SGK prim belgesi geç verilirse destek tamamen kesilir mi?

Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde sadece belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacak.

Örneğin 2019 ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 25 Şubat 2019’a kadar verilmediği, ancak diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verildiği varsayıldığında, yalnızca yasal süresinde verilmeyen 2019/Ocak ayından dolayı destekten yararlanılamayacak.

Primler, devlet tarafından karşılanmışsa destekten faydalanmak mümkün mü?

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek.

Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için destekten faydalanmak mümkün mü?

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerce
bu sigortalıların bildirimleri ‘Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’ ile yapılmakta olup işverenlerden ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi alınmıyor.

1 Ocak 2019’dan önce ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin yararlanmasında 2018’de beyan edilen prime esas günlük kazanç tutarının 102.00 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacak.