Kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi
AA + -

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi uyarınca “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna ikinci el olanlar dahil basılı ve süreli yayınların içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanmaktadır.

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (fotoroman, çizgi roman dahil) yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.

Ancak; boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamı dışında bırakılmıştır.

Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi de “istisna”dan yararlanamayacaktır.

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımı için sağlanan mal ve hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabidir.

Ayrıca; program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri CD veya flaş bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların satışı istisna kapsamına dahil edilmemektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/n maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. İstisna kapsamında teslim yapanların düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde Katma Değer Vergisi gösterilmez ve “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/n maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır” ibaresine yer verilir.

Söz konusu istisnanın uygulanmasında 3065 sayılı kanunun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen 5 bin TL’lik had uygulanmayacağından tebliğin II/B bölümünün “İstisna Uygulamalarına Alt Sınır” başlıklı ayrımında yer alan açıklamalar bu istisna uygulamasında dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede teslim bedeline bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde ve ithalinde istisna uygulanacaktır.

İstisna kapsamında yapılan teslimler, teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 355 kod numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslimin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslimlere ilişkin olarak 0 (sıfır) yazılacaktır.

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

  • Standart iade talep dilekçesi
  • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek Katma Değer Vergisi ve listesi
  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen Katma Değer Vergisi listesi
  • İadesi talep edilen Katma Değer Vergisi hesaplama tablosu
  • Satış faturaları listesi

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki istisna kapsamında temin ettiği basılı kitap veya süreli yayınları, yine bu istisna kapsamında teslim edilen mükelleflerin, basılı kitap veya süreli yayın alımında ödemediği Katma Değer Vergisi’ni iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi için iade isteminde bulunabilecek Katma Değer Vergisi tutarı, basılı kitap veya süreli yayınların satış bedeli ile bunların alış bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı aşamayacaktır.