İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde KDV

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma
AA + -

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “III/A 2.5 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında Katma Değer Vergisi İndirimi” başlığı altında yer alan açıklama gereği olarak;

“3065 sayılı kanunun 29/5 maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması 22 Mart 2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.

Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22 Mart 2019 tarihinden sonra alım satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 22 Mart 2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan ancak;

22 Mart 2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılmayan KDV tutarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerinin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilirler.”

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 maddesine 7104 sayılı Kanun’un 23 maddesine 7104 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile eklenen ve 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren (f) bendi ile kullanılmış motorlu kara taşıt tesliminde özel matrah şekli ile vergilendirmenin usul ve esasları hükme bağlanmıştır.

(Nuri Değer “Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2019 s/: 9-15 )

Uygulamada “kullanılmış binek otomobillerinin tesliminde özel matrah şekli ile vergilendirmenin şartları şunlar:

* Özel matrah şekli vergileme uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanabilecek.

* Sözü edilen mükellefler ancak KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) satın aldıkları ikinci el motorlu kara taşıtları için yararlanabilir.

* Satıcının satın aldığı taşıtın vasfında esaslı değişiklik yapmaması gerekir.

* Satılan ikinci el motorlu kara taşıtlarının tesliminde matrah, satış bedelinden alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

Uygulamaya yönelik olarak daha geniş açıklama sonraki haftalarda ayrıntılı olarak okurlarımıza sunulacak.

Uygulamada kullanılmış binek otomobillerin tesliminde Katma Değer Vergisi uygulaması duraksama yaratmaktadır. Ancak “87.03 tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış binek otomobili satışında, yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunmayan mükelleflere bu araçların tesliminde yüzde 1 Katma Değer Vergisi uygulaması gerekmektedir.”