YMM tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma
AA + -

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Tebliğ, 1 Haziran 2019 gün ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yeminli mali müşavirler, bu tebliğ gereğince ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporları’nı elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilecekler. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporları’ndan hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu raporlar elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecek.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporları’nın internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar söz konusu tebliğde yer almaktadır.

Tebliğin 6’ncı maddesinde internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporları’nın değiştirilmesine ilişkin yapılacak işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şöyle ki:

* İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine dair mevzuatında belirtilen ve süre sınırlaması bulunan raporlar üzerinde ancak bu süre zarfında değişiklik yapılabilecek. Süre sınırlaması bulunmayan raporlarda ise vergi dairesince işlemler tamamlanana kadar rapor üzerinde değişiklik yapılabilecek.

* Rapor üzerindeki değişiklik ile raporun pasife alınma işleminin ne şekilde olacağı hususunda https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak teknik kılavuzlarda yer verilecek.

* Daha önce vergi dairesine elektronik imza ile gönderilen bir raporun değiştirilmesi durumunda bu rapor yeniden e-imza ile imzalanarak vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek. Raporlardaki değişikliğin takip edilmesi amacıyla değiştirilerek yeniden e-imza ile imzalanan raporlar ile ilk rapor arasında sistem tarafından bağ kurulacak.

Uygulamaya ilişkin sorumluluk ve ceza uygulaması;

* Yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda e-imza ile imzalanarak gönderilen raporlar, ilgili meslek mensuplarınca imzalanmış ve mühürlenmiş bir rapor olarak kabul edilecek.

* Raporların yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine yönelik Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetki çerçevesinde, internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen rapor ile kâğıt ortamında verilen rapor arasında hukuki sonuçları itibarıyla hiçbir fark bulunmamaktadır. Meslek mensuplarının rapor tasdikine ilişkin olarak 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan sorumlulukları, internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenledikleri raporlar için de aynen geçerli olacak. Raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

* Bu tebliğ kapsamında sistemi kullanan meslek mensupları ve meslek mensuplarının yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması ve benzeri durumlar dahil) Vergi İletişim Merkezi’ne veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vermekle yükümlüdürler.

* Sistemi kullanma mecburiyetinde olmakla birlikte bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında 213 sayılı kanunda öngörülen ceza hükümleri tatbik olunacak. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğin yayımı tarihi olan 1 Haziran 2019’dan itibaren yeminli mali müşavirlerin sadece Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tasdiki (tam tasdik) kapsamında düzenlemiş oldukları raporların elektronik ortamda internet vergi sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. 1 Haziran 2019 tarihinden önce kağıt ortamında verilmiş bulunan Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları’nın ayrıca internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.