e-tebligat ve kullanım özellikleri

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma
AA + -

Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca bu kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere aynı kanunun 93’üncü maddesinde sayılan usullere bağlı kalınmaksızın tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilmektedir. Yasal düzenleme gereği “Elektronik ortamda tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış” sayılmaktadır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğ ile ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi gereği olarak aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır. Şöyle ki;

* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
* 5018 sayılı kanunda tanımlanan mahalli idareler,
* Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
* Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
* Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
* Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
* Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
* Noterler,
* Baro levhasına yazılı avukatlar,
* Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
* İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazla kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim olarak belirlenmiştir.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirmekle yükümlüdür.

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan;

* I sayılı cetvel genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini,
* II sayılı cetvel özel bütçeli idareleri,
* III sayılı cetvel düzenleyici ve denetleyici kurumları,
* IV sayılı cetvel sosyal güvenlik kurumlarını tanımlamaktadır.

Elektronik Tebliğ Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi uyarınca “Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişebilir.”

Yapılan düzenleme gereği “İşlem ve delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil niteliğindedir.” İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilmektedir.

* Ulusal Elektronik Tebligat (UETS) kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem ve kayıtları 10 yıl,
* UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları 10 yıl,
* Muhatabın UETS’e erişim kayıtları 10 yıl,
* Delil kayıtları 30 yıl süreyle muhafaza edilir.

Diğer yönden işlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.

PTT, talep halinde elektronik tebligatın zorunlu bir nedenle yapılamaması halinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.