15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişle ilgili uygulama

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma
AA + -

Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Genel Tebliği Sıra No:12 ile yapılan açıklamalar uyarınca 12.06.2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.05.2019 gün ve 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15’inci maddesiyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında Kanun’a eklenen geçici 5’inci maddenin uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ ile yapılan açıklamalara göre 6001 sayılı Kanun’un geçici 5 maddesinden yararlananlar;

* “01.01.2019’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibariyle kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçilmesi nedeniyle 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 01.01.2019 (bu tarih dahil) ile 12.06.2019 (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak işlemler ise;

* 6001 sayılı Kanun’un geçici 5’inci maddesi kapsamında olan fiillere ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ilgililerin başvurusu aranmaksızın;
- İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek,
- Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek,
- Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.
Vergi dairelerince yapılacak işlemler;
- 6001 sayılı Kanun’un geçici 5’inci maddesi kapsamında; olan fiillere ilişkin olarak takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenmeksizin terkin edilecek ve takip işleri sonlandırılacak.
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yapılan geçişler nedeniyle verilen idari para cezaları olduğu dikkate alındığında vergi dairelerince yapılacak işlemlerin bu husus dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
- Geçici 5’inci maddede “… varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez” hükmü yer aldığından, bu madde kapsamındaki idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, anılan hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır.

Ayrıca 6001 sayılı Kanun’un geçici 5’inci maddesi kapsamında olan idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak yapılacak olup bu konu Tahsilat Genel Tebliğ Seri B, Sıra No:12 ile belirlenmiştir.
Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler iadeyi yapacak vergi dairelerince aynı gün elektronik ortamda iletilecek.