Kırsal kalkınma 2019 destekleri

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara hibe olarak destek veriliyor.

YENİ TEKNOLOJİ İÇERMELİ

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretime ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için yeni teknoloji içeren yatırımlara destek sunuluyor.

Söz konusu desteklerle tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin artırılması, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

YATIRIM KONULARI NELER?

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
ç) Soğuk hava deposu
d) Çelik silo
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
f) Yenilenebilir enerji kullanan
yeni sera
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendiriliyor.

YATIRIM SÜRESİ 2020

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15 Kasım 2020.
Başvurular, www.tarimorman.gov.tr adresinden yapılıyor.

PROJE TUTARI 2.5 MİLYON TL OLAN YATIRIMLARA HİBE

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2019/30 Sayılı Tebliğe göre;

  • Kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.5 milyon Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 250 bin Türk Lirası,
  • Gerçek kişiler olması halinde, 8’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1 milyon 250 bin Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1 milyon Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750 bin Türk Lirası üst limitini geçemez.
  • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; 8’inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500 bin TL üst limitini geçemez.
  • Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

BİLGİ VE DETAYLAR:

2019/30 sayılı tebliğ, 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Son başvuru, tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür.