Turizm payı, beyanı ve tahsili

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 08 Kasım 2019 Cuma
AA + -

Dr. Veysi Seviğ
veysi.sevig@ito.org.tr

Ülkemizde turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin aktarılmasına yönelik faaliyetlerine destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanun, 6’ncı maddesi hariç 15 Temmuz 2019’da yürürlüğe girdi.

Kanunun 5’inci maddesi gereği olarak ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere yapılacak giderler;

 • Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
 • Kanunun 6’ncı maddesine göre alınacak turizm paylarından,
 • Her türlü bağış ve yardımlardan,
 • Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
 • Diğer gelirlerden karşılanacak olup, ajansın gelirlerinden en az yüzde 35’i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.

Kanunun 6’ncı maddesinde alınması öngörülen turizm paylarının ise;

 • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde binde 7.5, 
 • Turizm ve Tanıtma Bakanlığından belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde 7.5,
 • Deniz turizmi tesisleri ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7.5,
 • Seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde 7.5,
 • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7.5
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere söz konusu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.

Bu bağlamda da ‘kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Turizm payı; Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden 24’üncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünde bağlı olduğu vergi dairesine gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26’ıncı günü akşamına kadar ödenebilecek. Bu bağlamda da ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.

Uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ise vergi mahkemeleri yetkili olacak.

Ayrıca “Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler halinde tespit etmeye, beyannamelerin, şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya veya uygulamaya, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanı yetkili kılındı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesine konu olan turizm payı ile ilgili düzenleme 1 Ekim 2019’da yürürlüğe girmiş bulunuyor. 

Turizm payı beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim 2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini izleyen ayın son günü olan 30 Kasım 2019’un resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Aralık 2019 günü (resmi tatili takip eden ilk iş günü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.

Turizm payı beyannamesini üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31 Ocak 2020 günü saat günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri (göndermeleri) mümkün.