Turizm payı beyannamesinin özellikleri

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 29 Kasım 2019 Cuma
AA + -

Dr. Veysi Seviğ
veysi.sevig@ito.org.tr

Turizm Payı Beyannamesi (1) sıra numaralı Genel Tebliği’nin 3/n maddesinde ifade edildiği üzere konuya ilişkin “... ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden ödenmesi gereken turizm payının bildirilmesine ilişkin beyannameyi tanımlamaktadır.

Turizm Geliri Beyannamesi’nin 7183 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda da gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermekle yükümlüdürler.

7183 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

  • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
  • Diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da Turizm Payı Beyannamesi’nin beyan dönemini takip eden (izleyen) ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin üçer aylık beyan dönemleri;
  • Birinci dönem; ocak-şubat-mart,
  • İkinci dönem; nisan-mayıs-haziran,
  • Üçüncü dönem; temmuz-ağustos-eylül,
  • Dördüncü dönem; ekim-kasım-aralık olarak belirlenmiştir.

Turizm Payı Beyannamesi’ni vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesi’ni süresi içerisinde vermekle yükümlüdürler.

Bu bağlamda beyannamenin “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ sıra no:340 ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

Süresi içinde veya süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi de mümkündür.
Bu bağlamda da daha önce verilmiş bulunan Turizm Payı Beyannamesi ve beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir. Bu bağlamda verilen düzeltme beyannamesinin turizm payı tutarını azaltıcı nitelikte olması halinde düzeltme beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi başlığı altında durumu açıklayan yazılı açıklama (izahat) yapılması öngörülmüştür.

Turizm payı tutarını azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamelerine ilişkin yapılacak düzeltme işlemleri, genel esaslara göre vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

Turizm payının iade edilmesine karar verilmesi halinde öncelikle turizm payının ajansın hesabına aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilecektir. 

Yapılan kontrol sonucunda; 

- Turizm payının ajansın hesabına aktarılmadığının tespit edilmesi halinde iade işlemi vergi dairesi tarafından,

- Turizm payının ajansın hesabına aktarıldığının tespit edilmesi halinde tahsil edilen turizm payının genel bütçe geliri olarak ayrılan yüzde 5’lik kısmının iade işlemi vergi dairesi tarafından a­­­jansın hesabına aktarılan yüzde 95’lik kısmın iade işlemi ise ajans tarafından yerine getirilecektir. (x)

(x) Turizm payı beyanı ve tahsili ile ilgili açıklamalar 8 Kasım 2019 tarihli yazımızın konusunu oluşturmaktadır. 

Bu yazımız söz konusu yazımızı tamamlayıcı niteliktedir.