Vergide kanun yolundan vazgeçme

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma
AA + -

[email protected]

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf (x) yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştayın bozma kararları üzerine verilen kararlar hariç) kanun yolundan vazgeçme kapsamındadır. Dolayısıyla bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için;
1. Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,
2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması,
3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.
Bu itibarla örneğin;
* Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde dava açılmaması nedeniyle davanın süre aşımı gerekçesiyle reddi yönünde verilen,
* Davanın ehliyet yönünden reddi şeklinde verilen,
* İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde verilen,
* Vergi mahkemesince verilip istinaf yolu açık olmayan kesin nitelikli,
* Bölge idare mahkemesince verilip temyiz yolu açık olmayan kesin nitelikli,
* Danıştayın bozma kararı üzerine verilen,
* Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış olan davalarda verilen,
* Beyanname verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına göre yapılan tarhiyatlara açılan davalarda verilen,
* 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan şikayet yoluyla müracaatın reddi üzerine açılan davalarda verilen,
* Ödeme emrinin tebliği, haciz gibi takip ve tahsilat işlemlerine karşı açılan davalarda verilen kararlar ile buna benzer kararlar, kanun yolundan vazgeçme müessesesi kapsamında değildir.
Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanmak için gereken koşullar:
1. Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi,
2. Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi gösteren belge (mahkemeden alınan belge, tebliğ tarihini gösteren tebligata ilişkin belge vs.) ile birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye eklenmesi,
3. Verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla başvuruların, mükellef için geçerli olan istinaf ve temyiz süreleri içerisinde yapılması gerekmekte olup, bu sürelerden sonra yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmesi halinde ise vergi dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınmaktadır.
Dava konusu edilen vergi ve/veya cezaların bir kısmı için veya birden fazla ihbarnamenin tek davaya konu olması durumunda ihbarnamelerin biri ya da bir kısmı için başvuru yapılmış olması halinde söz konusu madde hükmünden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Kanun yolundan vazgeçme başvurusu mükellefin veya vekilinin ya da temsilcisinin ad ve soyadları veya unvanları ile imzalı olarak ve dava konusu vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine hitaben yazılan ayrı bir dilekçe ile yapılır. Kanun yolundan vazgeçilen her bir karar için ayrı ayrı dilekçe verilir.
Kanun yolundan vazgeçilmesi halinde istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına göre konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin yüzde 60’ı, tahakkuk edecek verginin kalan yüzde 40’ı terkin edilir, bir başka anlatımla kaldırılır.
(x) İstinaf mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri hukuki uyuşmazlığın yeniden incelenmesini sağlayan ilk derece mahkemesi ile temyiz kanun yolu arasında yeni bir kanun yoludur.